BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu II kad.
Ilość odsłon: 542909

Data: 17 września 2003 r.
Nr uchwały: 139/2003
Dotyczy: najmu lokalu mieszkalnego w Domu Pomocy Społecznej w Ludzisku nr 77/3 Państwu Marii i Grzegorzowi Idziaszek zamieszkałym w Kościelcu nr 66.
Uchwała nr 139/2003
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 17 września 2003 r.

w sprawie najmu lokalu mieszkalnego w Domu Pomocy Społecznej w Ludzisku nr 77/3 Państwu Marii i Grzegorzowi Idziaszek zamieszkałym w Kościelcu nr 66.

Na podstawie art. 32 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. , Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806 ) oraz art.5 ust 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 71, poz. 733, z 2002 r., nr 113, poz. 984, Nr 168, poz. 1383 oraz z 2003 r. Nr 113, poz. 1069).

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:


§1

Wynająć na czas nieoznaczony lokal mieszkalny nr 3 w Domu Pomocy Społecznej w Ludzisku w budynku nr 77 o powierzchni 93 m2 składający się z 3 pokoi, kuchni i łazienki wyposażony w centralne ogrzewanie Państwu Marii i Grzegorzowi Idziaszek zamieszkałym w Kościelcu nr 66.

§2


Zasady najmu określić w umowie.

§3


Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§4


Traci moc uchwała nr 114/2003 Zarządu Powiatu w Inowrocławiu z dnia 16 lipca 2003 r. w sprawie najmu lokalu mieszkalnego w Domu Pomocy Społecznej w Ludzisku filia w Piotrkowicach nr 29 Państwu Marii i Grzegorzowi Idziaszek zamieszkałym w Kościelcu Kujawskim nr 66.

§5


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Starosta
Leonard Maciejewski

Członek Zarządu
Andrzej Antoniewicz

Członek Zarządu
Marek Szubarga

Radca Prawny
Iwona Dorna


Uzasadnienie


Państwo Maria i Grzegorz Idziaszek w dniu 02.09.2003 r. złożyli wniosek o zmianę uchwały nr 114/2003 Zarządu Powiatu podjętej w dniu 16 lipca 2003 r. o przyznaniu mieszkania w Piotrkowicach 29 poprzez przydzielenie im lokalu mieszkalnego na terenie Domu Pomocy Społecznej Ludzisko w budynku nr 77 mieszkanie nr 3. Zmianę uchwały wnioskodawcy uzasadniają faktem, że w/w mieszkanie jest o podobnej powierzchni i standardzie jak to które opuszczają. Wskazują również na dogodniejszą lokalizację między innymi pod względem komunikacyjnym, co ma duże znaczenie dla Pana G. Idziaszka zatrudnionego w miejscowości Pakość. Dyrektor DPS Ludzisko nie wnosi zastrzeżeń do tej propozycji. Ogłosił, że posiada wolne mieszkanie do wynajęcia, ale zainteresowanie jest nikłe. Z uwagi na wysokość opłat ( ok. 500 zł ) mogą być trudności z wynajmem w/w mieszkania, możliwe że przez długi czas będzie nie zasiedlone. Pustostan będzie miał wpływ na zwiększenie kosztów utrzymania budynku. W związku z powyższym wynajem większego mieszkania Państwu M. i G. Idziaszek jest bardziej korzystny.


Starosta
Leonard Maciejewski