BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu II kad.
Ilość odsłon: 542910

Data: 1 października 2003 r.
Nr uchwały: 142/2003
Dotyczy: zbycia w drodze rokowań nieruchomości położonej w Inowrocławiu przy ulicy Szymborskiej.
Uchwała nr 142/2003
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 1 października 2003 r.


w sprawie zbycia w drodze rokowań nieruchomości położonej w Inowrocławiu przy ulicy Szymborskiej.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806 ) oraz art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543, z 2001 r. Nr 129, poz. 1447 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 126, poz. 1070, nr 130, poz. 1112, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1682, Nr 240, poz. 2058 oraz z 2003 r. Nr 1, poz. 15, Nr 80, poz. 717, 720 i 721, Nr 96, poz. 874 i Nr 124, poz. 1152 )

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Wobec negatywnego wyniku pierwszego, drugiego i trzeciego przetargu na zbycie nieruchomości położonej w Inowrocławiu przy ulicy Szymborskiej, zapisanej w księdze wieczystej KW nr 20546 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Inowrocławiu, oznaczonej geodezyjnie jako:
- działka nr 13/72 o pow. 0,2648 ha odstąpić od przeprowadzania dalszych przetargów i dokonać zbycia nieruchomości w drodze rokowań.

§2


Informację o przeprowadzeniu rokowań podać do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń.

§3


Powierzyć przeprowadzenie rokowań, o których mowa w §1 Komisji przetargowej powołanej uchwałą nr 358/2002 Zarządu Powiatu w Inowrocławiu z dnia 24 lipca 2002 r.

§4

Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§5


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Tadeusz Majewski

Członek Zarządu
Andrzej Antoniewicz

Członek Zarządu
Marek Szubarga

Radca Prawny
Iwona Dorna


Uzasadnienie


W związku z faktem, iż zarówno pierwszy, drugi jak i trzeci przetarg na zbycie nieruchomości wymienionej w §1 niniejszej uchwały, położonej w Inowrocławiu przy ul. Szymborskiej zakończył się wynikiem negatywnym zaistniała potrzeba odstąpienia od przeprowadzenia dalszych przetargów. Zgodnie z art. 39 ust. 2 wymienionej na wstępie ustawy nieruchomość może być zbyta w drodze rokowań za cenę ustaloną w tych rokowaniach, bowiem właściwy organ nie ma obowiązku przeprowadzania dalszych przetargów.


Starosta
Leonard Maciejewski