BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu II kad.
Ilość odsłon: 541818

Data: 1 października 2003 r.
Nr uchwały: 143/2003
Dotyczy: dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2003.
Uchwała nr 143/2003
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 1 października 2003 r.


w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2003.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz.1688 i Nr 214, poz.1806), art.116 ust.5 i art. 128 ust. 1 pkt. 1 i 2 oraz ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz.148, Nr 45, poz. 391 i Nr 65, poz. 594)

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Dokonać zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2003 r. przyjętym Uchwałą Nr VI/38/2003 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 19 lutego 2003 r. w ten sposób, iż:
1. w § 1 pkt.l "Dochody" kwotę ,,77.791.208,- zł" zastąpić kwotą ,,77.260.016,- zł"
2. w § 2 pkt. 1 "Wydatki" kwotę ,,77.791.208,- zł" zastąpić kwotą ,,77.260.016,- zł"

§2


Dokonać zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2003 r. poprzez uruchomienie rezerwy ogólnej na łączną kwotę 69.800,- zł z przeznaczeniem na zwiększenie planowanych wydatków w dziale 801 "Oświata i wychowanie" o 36.240,- zł, dziale 853 "Opieka społeczna" o 10.000,- zł oraz dziale 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" o 23.560,- zł.

§3


Dokonać zmian w planach wydatków budżetowych jednostek poprzez przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami, zgodnie z wnioskami kierowników zainteresowanych jednostek.

§4


Zmiany w planach dochodów i wydatków określonych w §1, 2 i 3 niniejszej uchwały w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 1 i 2.

§5


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Tadeusz Majewski

Członek Zarządu
Andrzej Antoniewicz

Członek Zarządu
Marek Szubarga

Radca Prawny
Jadwiga Kakiet


Uzasadnienie

1. Zgodnie z decyzjami Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 18 lipca 2003 r. Nr WFB.I-3011/41a/2003, z 8 września 2003 r. Nr WFB.I-3011/53/2003 oraz z 15 września 2003 r. Nr WFB.I-3011/54/2003 r. dokonano:
a) zwiększenia planowanych dochodów o łączną kwotę 97.755,- zł z czego w:
- § 211 "Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat", dziale 853 "Opieka społeczna", rozdziale 85333 "Powiatowe urzędy pracy" o kwotę 7.500,- zł z przeznaczeniem na finansowanie działalności Powiatowego Urzędu Pracy,
- § 213 "Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu", dziale 853 "Opieka społeczna" o łączną kwotę 90.255,- zł z tego:
. rozdział 85301 "Placówki opiekuńczo - wychowawcze" o 19.755,-zł z przeznaczeniem na kontynuowanie nauki oraz usamodzielnienia wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo - wychowawcze,
. rozdział 85304 "Rodziny zastępcze" o 68.000, - zł z przeznaczeniem na pomoc pieniężną, usamodzielnienia oraz kontynuację nauki w rodzinach zastępczych,
. rozdział 85333 "Powiatowe urzędy pracy" o 2.500,- zł z przeznaczeniem na finansowanie działalności Powiatowego Urzędu Pracy.
O ww. kwoty zwiększono planowane wydatki (działy i rozdziały jw.).
b) zmniejszenia planowanych dochodów w § 211 "Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat", dziale 851 "Ochrona zdrowia", rozdziale 85156 "Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego" o 630.947,- zł
O ww. kwotę zmniejszono planowane wydatki w dziale i rozdziale jw.
2. Na skutek zawartego porozumienia z Ministrem Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie powierzenia Powiatowi zorganizowania wyjazdu młodzieży z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Inowrocławiu w ramach projektu "Tożsamość narodowa i kulturowa" do Forbach (Francja) oraz przekazania przez MENiS na powyższy cel dotacji celowej w kwocie 2.000,- zł dokonano zwiększenia o ww. kwotę planowanych dochodów w dziale 801 "Oświata i wychowanie", rozdziale 80195 "Pozostała działalność" i § 212 "Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej".
O powyższą kwotę zwiększono planowane wydatki w dziale i rozdziale jw.
3. Uruchomiono rezerwę ogólną w kwocie 69.800,- zł z przeznaczeniem na:
- zakup opału przez Dom Pomocy Społecznej w Ostrowie - kwota 10.000,- zł, - wykonanie niezbędnych prac remontowych instalacji centralnego ogrzewania i przygotowania pomieszczeń węzłów c.o. w niżej wymienionych obiektach:
. Bursa Szkolnictwa Zawodowego w Inowrocławiu - kwota 23.560,- zł,
. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Inowrocławiu - kwota 36.240,-zł.
4. Przeniesień planowanych wydatków między paragrafami dokonano w:
a) Domu Dziecka w Jaksicach poprzez zmniejszenie poz. "Dodatkowe wynagrodzenie roczne" o kwotę 566,- zł i "Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek" o 455,- zł a zwiększenie o kwotę 1.021,- zł poz. "Różne opłaty i składki". Powyższe zabezpiecza wydatki na ubezpieczenia wychowanków na rok szkolny 2003/2004,
b) Domu Pomocy Społecznej w Tarnówku poprzez zmniejszenie poz. "Zakup środków żywności" o kwotę 8.000,- zł, "Zakup usług remontowych" o kwotę 20.000,- zł a zwiększenie poz. "Zakup materiałów i wyposażenia" o kwotę 10.000,-zł, "Zakup energii" o 10.000,- zł oraz "Zakup usług pozostałych" o kwotę 8.000,- zł. Powyższe zmiany spowodowane zostały wzrostem o 30% odpłatności za ścieki, koniecznością zakupu oleju opałowego, szkoleń pracowników z zakresu minimum sanitarnego, wykonania badań pracowników mających bezpośrednią styczność z żywieniem mieszkańców oraz zatrudnienia (umowa - zlecenie) serwisanta kotłów grzewczych,
c) Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Inowrocławiu poprzez zmniejszenie o kwotę 5.500,- zł poz. "Zakup materiałów i wyposażenia" a zwiększenie o ww. kwotę poz. "Zakup usług pozostałych". Środki te zostaną wydatkowane na badania lekarskie pracowników oraz uregulowanie rachunków telefonicznych,
d) II Liceum Ogólnokształcącym w Inowrocławiu ( rozdział 85412 "Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej" ) poprzez zmniejszenie o kwotę 115,- zł poz. "Zakup materiałów i wyposażenia" a zwiększenie o analogiczną kwotę poz. "Zakup usług pozostałych". Powyższe spowodowane zostało koniecznością uregulowania rachunków za noclegi,
e) Domu Pomocy Społecznej w Kawęczynie poprzez zmniejszenie poz. "Dodatkowe wynagrodzenie roczne" o kwotę 1.357,- zł i "Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego" o 71,- zł a zwiększenie o kwotę 1.428,- zł poz. "Zakup materiałów i wyposażenia". Zmiana zabezpiecza aktualne potrzeby jednostki.


Starosta
Leonard Maciejewski

Załączniki:

zal.1.143.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 113KB
  Data dodania: piątek, 3 października 2003, godz. 10:48
  Typ MIME: application/pdf
 
zal.2.143.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 202KB
  Data dodania: piątek, 3 października 2003, godz. 10:49
  Typ MIME: application/pdf