BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu II kad.
Ilość odsłon: 542900

Data: 8 października 2003 r.
Nr uchwały: 144/2003
Dotyczy: przyjęcia informacji o zmianie w planie rzeczowo-finansowym Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu na 2003 r.
Uchwała nr 144/2003
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 8 października 2003 r.

w sprawie przyjęcia informacji o zmianie w planie rzeczowo-finansowym Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu na 2003 r.

Na podstawie art. 67 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. r. Nr 91, poz. 408, z 1992 r. Nr 63, poz. 315, z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z 1995 r. Nr 138, poz. 682 i Nr 141, poz. 692, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 769 i Nr 158, poz. 1041, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756 i Nr 162, poz. 1115 z 1999 r. Nr 28, poz. 255 i 256 i Nr 84, poz.935, z 2000 r. Nr 3, poz. 28, Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 489, Nr 84, poz. 948, Nr 114, poz.1193 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 45, Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1083, Nr 111, poz. 1193, Nr 113, poz. 1207, Nr 126, poz. 1382, 1383 i 1384 i Nr 128, poz. 1407, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391) i § 6 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 listopada 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej i nad jednostkami transportu sanitarnego (Dz. U. Nr 94, poz. 1097) oraz art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr. 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz.1688 i Nr 214, poz. 1806) w związku z uchwałą Nr XXII/164/2000 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 29 listopada 2000 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu w Inowrocławiu do sprawowania nadzoru nad zakładami opieki zdrowotnej

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Przyjąć do wiadomości zmiany w planie rzeczowo-finansowym Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu na 2003 r. polegające na zaktualizowaniu części pod nazwą "Działalność Inwestycyjna" w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Tadeusz Majewski

Członek Zarządu
Andrzej Antoniewicz

Członek Zarządu
Marek Szubarga

Radca Prawny
Henryka Kowalczewska


Uzasadnienie


Do Zarządu Powiatu w Inowrocławiu w dniu 24 września 2003 r. wpłynął wniosek Dyrektora PS ZOZ w Inowrocławiu dotyczący przyjęcia zmian w planie rzeczowo - finansowym Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu na rok 2003 polegających na aktualizacji części pod nazwą "Działalność Inwestycyjna" wraz z pozytywną opinią Rady Społecznej PS ZOZ zawartą w uchwale Nr XX/III/2003 z 22 września 2003 r. w sprawie zaopiniowania zmian w planie rzeczowo - finansowym Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu na rok 2003. Podstawę prawną do podjęcia przedmiotowej uchwały stanowią art. 67 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. NR 91, poz. 408 z późn. zm.) i § 6 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 listopada 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej i nad jednostkami transportu sanitarnego (Dz. U. Nr 94, poz. 1097) oraz art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j. t. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w związku z Uchwałą Rady Powiatu w Inowrocławiu Nr XXII/164/2000 z dnia 29 listopada 2000 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu w Inowrocławiu do sprawowania nadzoru nad zakładami opieki zdrowotnej. Plan rzeczowo - finansowy PS ZOZ w Inowrocławiu na 2003 r. został przyjęty uchwałą nr 54/2003 Zarządu Powiatu w Inowrocławiu z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie przyjęcia Planu rzeczowo - finansowego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu na 2003 r. Zmiany w/w Planie polegają na aktualizacji jego części pod nazwą "Działalność Inwestycyjna" w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały, dotyczących między innymi nowych zadań inwestycyjnych tj. zakupu diatermii chirurgicznej wraz z argonową koagulacją plazmową, zakupu systemu rejestracji czasu pracy, zakupu systemu informatycznego. Ponadto w Planie rzeczowo - finansowym nie ulega istotnej zmianie planowana kwota zapotrzebowania na środki ogółem, natomiast zmianie ulega plan finansowania inwestycji w części dotyczącej źródeł finansowania nakładów inwestycyjnych. W związku z powyższym zasadne jest wywołanie niniejszej uchwały.


Starosta
Leonard Maciejewski

Załączniki:

zal.144.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 94KB
  Data dodania: środa, 15 października 2003, godz. 08:55
  Typ MIME: application/pdf