BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu II kad.
Ilość odsłon: 542031

Data: 8 października 2003 r.
Nr uchwały: 146/2003
Dotyczy: wyrażenia zgody na dokonanie zakupu przez Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu diatermii chirurgicznej wraz z argonową koagulacją plazmową (System APC) z przeznaczeniem do użytkowania w Pracowni Endoskopii Gastroenterologicznej
Uchwała nr 146/2003
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 8 października 2003 r.


w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zakupu przez Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu diatermii chirurgicznej wraz z argonową koagulacją plazmową (System APC) z przeznaczeniem do użytkowania w Pracowni Endoskopii Gastroenterologicznej.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806) w związku z pkt 7 załącznika do uchwały Nr XVIII/118/2000 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 28 czerwca 2000 r. w sprawie określenia zasad zbywania, wydzierżawiania lub wynajęcia majątku trwałego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu oraz dokonywania przez ten Zakład zakupu lub przyjęcia darowizny aparatury i sprzętu medycznego

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Wyrazić zgodę na dokonanie zakupu przez Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu diatermii chirurgicznej wraz z argonową koagulacją plazmową (System APC) o wartości ok. 77.000,00 PLN (słownie: siedemdziesiąt siedem tysięcy 00/100 PLN), z przeznaczeniem do użytkowania w Pracowni Endoskopii Gastroenterologicznej.

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Tadeusz Majewski

Andrzej Antoniewicz

Marek Szubarga

Radca Prawny
Jadwiga Kakiet


Uzasadnienie


Do Zarządu Powiatu w Inowrocławiu wpłynął wniosek Dyrektora Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu o wyrażenie zgody na dokonanie zakupu diatermii chirurgicznej wraz z argonową koagulacją plazmową (System APC), z przeznaczeniem do użytkowania w Pracowni Endoskopii Gastroenterologicznej. Jest to aparatura elektromedyczna mająca zastosowanie w zabiegach endoskopii gastroenterologicznej, a w szczególności do wykonywania takich zabiegów jak: tamowanie krwawień z owrzodzeń i nowotworów przewodu pokarmowego, tamowanie krwawień z żylaków przełyku, usuwanie polipów w żołądku i jelicie grubym. Choroby w których zachodzi potrzeba wykonywania w/w zabiegów są obecnie chorobami powszechnie występującymi, a wymienione zabiegi zaliczane do ratujących życie. Doposażenie Pracowni Endoskopii Gasatroenterologicznej w/w aparaturę pozwoli na podniesienie standardu usług świadczonych przez PS ZOZ w Inowrocławiu. Rada Społeczna Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu uchwałą Nr XIX/III/2003 z dnia 22 września 2003 r. pozytywnie zaopiniowała dokonanie zakupu diatermii chirurgicznej wraz z argonową koagulacją plazmową (System APC) z przeznaczeniem do użytkowania w Pracowni Endoskopii Gastroenterologicznej. W związku z powyższym uważam za zasadne wywołanie niniejszej uchwały.


Starosta
Leonard Maciejewski