BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu II kad.
Ilość odsłon: 542876

Data: 15 października 2003 r.
Nr uchwały: 148/2003
Dotyczy: wyboru lidera promocji zdrowia w powiecie realizującego zadania określone w Programie działań na rzecz osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie powiatu inowrocławskiego przyjętego Uchwałą Nr XIII/88/2003 Rady Powiatu w Inowrocławiu w dniu 30 lipca 2003 r.
Uchwała Nr 148/2003
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 15 października 2003 r.


w sprawie wyboru lidera promocji zdrowia w powiecie realizującego zadania określone w Programie działań na rzecz osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie powiatu inowrocławskiego przyjętego Uchwałą Nr XIII/88/2003 Rady Powiatu w Inowrocławiu w dniu 30 lipca 2003 r.

Na podstawie art. 32 pkt. 2 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz.U. Dz 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806), oraz Uchwały Rady Powiatu Nr XIII/88/2003 z dnia 30 lipca 2003 r. w sprawie przyjęcia Programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie powiatu inowrocławskiego

Zarząd Powiatu
uchwala co następuje:


§1

Wybrać Panią Wandę Batkowską specjalistę w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej do pełnienia funkcji lidera promocji zdrowia w Powiecie Inowrocławskim.

§2


Zadania i kompetencje dla Lidera Promocj i Zdrowia w Powiecie Inowrocławskim:
1) Organizowanie szkoleń, konferencji i sympozjów nt. zadań stojących przed społeczną edukacją zdrowotną mieszkańców powiatu.
2) Opracowanie powiatowego programu promocji zdrowia w oparciu o Narodowy Program Zdrowia 1996 - 2005 r.
3) Rozpisanie zadań na partnerów społecznej edukacji w zakresie promocji zdrowia i przeciwdziałania niepełnosprawności.
4) Monitorowanie i ewaluacja powiatowego programu w zakresie promocji zdrowia i przeciwdziałania niepełnosprawności.

§3


Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§4


Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Tadeusz Majewski

Członek Zarządu
Andrzej Antoniewicz

Członek Zarządu
Bogdan Parada

Członek Zarządu
Marek Szubarga

Radca Prawny
Henryka Kowalczewska


Uzasadnienie


W związku z tym, iż przyjęty przez Radę Powiatu w Inowrocławiu Uchwałą Nr XIII/88/2003 z dnia 30 lipca 2003 r. Program działań na rzecz osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie powiatu inowrocławskiego przewiduje wybór spośród pracowników Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej lidera promocji zdrowia w powiecie zasadne jest podjęcie Uchwały Zarządu Powiatu w tym względzie. Pani Wanda Batkowska jest etatowym pracownikiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej tut. Starostwa, z wykształcenia magister Zdrowia Publicznego o specjalności zarządzanie w opiece zdrowotnej. Powierzona jej funkcja nie będzie obciążać dodatkowo budżetu Starostwa. Mając powyższe na uwadze zasadne jest podjęcie Uchwały Zarządu Powiatu w tym względzie.


Starosta
Leonard Maciejewski