BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu II kad.
Ilość odsłon: 541791

Data: 15 października 2003 r.
Nr uchwały: 149/2003
Dotyczy: dokonania zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2003
Uchwała nr 149/2003
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 15 października 2003 r.


w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2003.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz.1688 i Nr 214, poz.1806 oraz z 2003 r. Nr 162, poz. 1568), art. 128 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz.148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594 i Nr 96, poz. 874)

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Dokonać zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2003 r. przyjętym Uchwałą Nr VI/ 38/2003 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 19 lutego 2003 r. ( z późn. zm.) poprzez przeniesienia planowanych wydatków między rozdziałami w dziale 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza".

§2


Dokonać zmian w planach wydatków budżetowych jednostek poprzez przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami, zgodnie z wnioskami kierowników zainteresowanych jednostek.

§3


Zmiany w planach wydatków określonych w §1 i 2 niniejszej uchwały w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 1.

§4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wiocestarosta
Tadeusz Majewski

Członek Zarządu
Andrzej Antoniewicz

Członek Zarządu
Bogdan Parada

Członek Zarządu
Marek Szubarga

Radca Prawny
Henryka Kowalczewska


Uzasadnienie


1. Przeniesień planowanych wydatków między paragrafami ( na wniosek kierowników jednostek organizacyjnych ) dokonano w:
a) Młodzieżowym Domu Kultury w Inowrocławiu ( rozdział 85407 "Placówki wychowania pozaszkolnego" ) poprzez zmniejszenie o kwotę 1.899,- zł poz. "Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń" a zwiększenie o ww. kwotę poz. "Zakup usług pozostałych". Powyższe spowodowane zostało koniecznością uregulowania opłat za usługi telefoniczne i zobowiązań za XXXI Festiwal Młodzieżowych Orkiestr Dętych.
b) Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościelcu:
- rozdział 80130 "Szkoły zawodowe" poprzez zmniejszenie o kwotę 7.500,-zł poz. "Zakup energii" a zwiększenie o ww. kwotę poz. "Zakup materiałów i wyposażenia". Przeniesione środki przeznaczone będą na zakup oleju opałowego,
- rozdział 80146 "Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli" poprzez zmniejszenie o kwotę 500,- zł poz. "Zakup usług pozostałych" a zwiększenie o ww. kwotę poz. "Podróże służbowe krajowe". Powyższe spowodowane zostało koniecznością dokonania zwrotu kosztów przejazdu nauczycieli na szkolenia,
c) Szkole Zawodowej w Gniewkowie:
- rozdział 80130 "Szkoły zawodowe" poprzez zmniejszenie o kwotę 2.000,- zł poz. "Zakup materiałów i wyposażenia" a zwiększenie o analogiczną kwotę poz. "Zakup usług pozostałych". Zmiana spowodowana została koniecznością dokonania opłat za przeglądy p.poż., kominiarskie i gazowe,
- rozdział 80146 "Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli" poprzez zmniejszenie o kwotę 208,- zł poz. "Zakup usług pozostałych" a zwiększenie o ww. kwotę poz. Podróże służbowe krajowe". Przeniesione środki przeznaczone będą na zwrot kosztów ' przejazdu nauczycieli na szkolenia,
d) Starostwie Powiatowym w Inowrocławiu:
- rozdział 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" poprzez zmniejszenie o kwotę 9.800,- zł poz. "Zakup usług pozostałych" a zwiększenie o analogiczna kwotę poz. "Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych". Przeniesienia dokonano na skutek konieczności wypłacenia odszkodowania za przejętą przez Powiat Inowrocławski drogę,
- rozdział 75045 "Komisje poborowe" poprzez zmniejszenie o kwotę 346,- zł poz. "Różne wydatki na rzecz osób fizycznych" a zwiększenie o ww. kwotę poz. "Zakup materiałów i wyposażenia". Przeniesione środki przeznaczone będą na zakup artykułów biurowych,
e) Domu Pomocy Społecznej w Inowrocławiu poprzez zmniejszenie poz. "Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń" o kwotę 642,- zł, "Składki na ubezpieczenia społeczne" o 4.000,- zł, "Zakup środków żywności" o 15.000,- zł, "Zakup usług remontowych" o 12.000,- zł i "Podróże służbowe krajowe" o 663,- zł a zwiększenie poz. "Zakup materiałów i wyposażenia" o 10.305,- zł oraz "Zakup energii" o 22.000,- zł. Powyższe spowodowane zostało koniecznością zakupu koców, kołder i pościeli oraz zabezpieczenia środków na zakup gazu (kotłownia gazowa),
f) Domu Pomocy Społecznej w Ludzisku poprzez zmniejszenie poz. "Dodatkowe wynagrodzenie roczne" o kwotę 4.260,- zł, "Zakup energii" o 10.000,- zł, "Zakup usług remontowych" o 20.000,- zł, "Zakup usług pozostałych" o 5.000,- zł i "Odpisy na ZFŚS" o 1.723,- zł a zwiększenie o kwotę 40.983,- zł poz. "Zakup materiałów i wyposażenia".
" Ww. zmiany spowodowane zostały koniecznością zabezpieczenia środków na zakup opału.
2. Przeniesień planowanych wydatków między rozdziałami dokonano w Młodzieżowym Domu Kultury w Inowrocławiu zmniejszając o kwotę 500,- zł planowane wydatki w rozdziale 85446 "Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli", w poz. "Zakup usług pozostałych" a zwiększając o ww. kwotę planowane wydatki w rozdziale 85407 "Placówki wychowania pozaszkolnego", w poz. "Podróże służbowe krajowe". Powyższe spowodowane zostało koniecznością zwrotu kosztów przejazdu na posiedzenia Rady Programowej XXXII Ogólnopolskiego Festiwalu Młodzieżowych Orkiestr Dętych, które odbywają się w Warszawie.


Starosta
Leonard Maciejewski

Załączniki:

zal.149.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 165KB
  Data dodania: czwartek, 30 października 2003, godz. 13:48
  Typ MIME: application/pdf