BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu II kad.
Ilość odsłon: 541782

Data: 21 października 2003 r.
Nr uchwały: 150/2003
Dotyczy: wyrażenia zgody na likwidację kotła parowego, pilarki spalinowej, radiotelefonu sieci CB oraz likwidacji w formie sprzedaży samochodu marki FSM znajdujących się w Zarządzie Dróg Powiatowych w Inowrocławiu z/s w Latkowie
Uchwała nr 150/2003
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 21 października 2003 r.


w sprawie wyrażenia zgody na likwidację kotła parowego, pilarki spalinowej, radiotelefonu sieci CB oraz likwidacji w formie sprzedaży samochodu marki FSM znajdujących się w Zarządzie Dróg Powiatowych w Inowrocławiu z/s w Latkowie.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 3, art. ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214 poz. 1806).

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


1. Wyrazić zgodę na likwidację kotła parowego typ SRr 0,625 nr fabryczny 2062958 znajdującego się w Ewidencji Środków Trwałych Zarządu Dróg Powiatowych w Inowrocławiu z/s w Latkowie gr. 3 poz. 4,
2. Wyrazić zgodę na likwidację pilarki spalinowej typ PS 180 nr fabryczny 115799 majdującej się w Ewidencji Środków Trwałych Zarządu Dróg Powiatowych w Inowrocławiu z/s w Latkowie gr.5 poz. 3
3. Wyrazić zgodę na likwidację radiotelefonu sieci CB znajdującego się w Ewidencji Środków Trwałych gr. 6 poz. 5 Zarządu Dróg Powiatowych w Inowrocławiu z/s w Latkowie gr. 6 poz. 5,
4. Wyrazić zgodę na likwidację w formie sprzedaży samochodu marki FSM typ 126p FL nr rej. BDK 1789 znajdującego się w Ewidencji Środków Trwałych Zarządu Dróg Powiatowych w Inowrocławiu z/s w Latkowie gr. 7 poz. 1.

§2


Upoważnić p. Janusza Matyska - Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Inowrocławiu z/s w Latkowie do określenia sposobu likwidacji środków trwałych, o których mowa w §1 pkt. 1, 2, i 3 oraz do likwidacji w formie sprzedaży samochodu, o którym mowa w §1 pkt. 4.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Tadeusz Majewski

Członek Zarządu
Andrzej Antoniewicz

Członek Zarządu
Marek Szubarga

Radca Prawny
Jadwiga Kakiet


Uzasadnienie


Samochód FSM I26p jest eksploatowany w Zarządzie Dróg Powiatowych. Jego wysoka awaryjność wymaga ciągłych nakładów finansowych. Koszty doprowadzenia do odpowiedniego stanu technicznego przekraczają wartość rynkową pojazdu. Wartość netto pojazdu - 0,00 zł. Wartość rynkowa samochodu na dzień 23. O 1.2002 r. - 1600 zł. Kocioł parowy SRr 0,625 był eksploatowany do 1993 r. w ciągu technologicznym - grzania smoły. Z Uwagi na wysokie koszty utrzymania Został wycofany z eksploatacji. Wartość netto kotła - 0,00 zł. Części i podzespoły piły spalinowej PS-I80 po 13 latach eksploatacji zostały zużyte. Ze względu na brak części zamiennych do tego typu pił naprawa jest niemożliwa. Wartość netto piły - 0,00 zł. Zestaw łączności CB jest niekompletny. W dyspozycji znajduje się tylko jeden odbiornik radiowy oraz antena zainstalowana na dachu budynku Starostwa. Ze względu na posiadanie przez ZDP nowoczesnych środków łączności zakup dodatkowych urządzeń niezbędnych do pracy zestawu jest niezasadny. Wartość netto zestawu - 0,00 zł.


Starosta
Leonard Maciejewski