BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu II kad.
Ilość odsłon: 568197

Data: 5 listopada 2003 r.
Nr uchwały: 156/2003
Dotyczy: najmu lokalu mieszkalnego Pani Beacie Łukasiewicz.
Uchwała nr 156/2003
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 5 listopada 2003 r.


w sprawie najmu lokalu mieszkalnego Pani Beacie Łukasiewicz.

Na podstawie art. 32 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. , Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz.1806 oraz z 2003 r.Nr 162, poz. 1568 ) oraz art.5 ust 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 71, poz. 733, z 2002 r., nr 113, poz. 984, Nr 168, poz. 1383 oraz z 2003 r. Nr 113, poz. 1069).

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Wynająć Pani Beacie Łukasiewicz na czas nieoznaczony lokal mieszkalny nr 1 w budynku nr 53 w Orłowie składający się z dwóch pokoi, kuchni i wc wraz z pomieszczeniem na opał.

§2


Zasady najmu określić w umowie.

§3


Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wicestarosta
Tadeusz Majewski

Członek Zarządu
Andrzej Antoniewicz

Członek Zarządu
Bogdan Parada

Członek Zarządu
Marek Szubarga

Radca Prawny
Iwona Dorna


Uzasadnienie


Pani Beata Łukasiewicz wraz z dwójką dzieci zajmuje lokal mieszkalny w miejscowości Orłowo w budynku nr 53 na podstawie umowy najmu zawartej w dniu 16.11.2001 r. z ówczesnym Dyrektorem Domu Dziecka w Orłowie, którego była pracownikiem. Umowa została zawarta na podstawie udzielonego Dyrektorowi przez Zarząd Powiatu Inowrocławskiego pełnomocnictwa na okres dwóch lat. Zajmowane przez najemcę pomieszczenia określone nr 1 oraz pomieszczenia znajdujące się nad nim określone nr 2 i 3 stanowią jeden samodzielny lokal w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali ( Dz. U. Nr 85, poz. 388 z późn. zm. ), zgodnie z zaświadczeniem Naczelnika Wydział Architektury i Budownictwa z dnia 01.07.2003 r. Aktualnie najemca zakończył remont i adaptację części pomieszczeń gospodarczych przylegających do mieszkania ponosząc duże koszty finansowe. Zgoda na remont została wydana jeszcze przez Dyrektora Domu. Dziecka. Adaptacja polegała na pozyskaniu pokoju i wc z pomieszczeń gospodarczych. Zgodnie z inwentaryzacją budowlaną wykonaną przez rzeczoznawcę budowlanego w czerwcu 2003 r. w/w zajmuje obecnie lokal o pow. 77,94 m2 ( wcześniej 34,80 m2 ). Najemca oprócz dbania o zajmowane pomieszczenia wykonuje również konieczne naprawy w części budynku.
Zgoda na zawarcie umowy najmu na czas nieoznaczony jest zasadna gdyż pozwoli na utrzymanie w dobrym stanie technicznym zajmowanych przez Panią Beatę Łukasiewicz pomieszczeń użytkowych i mieszkalnych. Ponadto najemca jest zainteresowany kupnem zajmowanego mieszkania oraz pomieszczeń nr 2 i 3 po wyprowadzeniu się dotychczasowych najemców Państwa Ziejów, którzy wybudowali własny dom.


Starosta
Leonard Maciejewski