BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu II kad.
Ilość odsłon: 542840

Data: 5 listopada 2003 r.
Nr uchwały: 157/2003
Dotyczy: przeprowadzenia drugiego przetargu na zbycie zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Inowrocławiu przy ulicy Narutowicza 24.
Uchwała nr 157/2003
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 5 listopada 2003 r.


w sprawie przeprowadzenia drugiego przetargu na zbycie zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Inowrocławiu przy ulicy Narutowicza 24.

Na podstawie art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 ), art. 38 ust. 1 w związku z art. 39 ust. 1, art. 67 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543, z 2001 r. Nr 129, poz. 1447 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 126, poz. 1070, Nr 130, poz. 1112, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1682 i Nr 240, poz. 2058 oraz z 2003 r. Nr 1, poz. 15, Nr 80, poz. 717, poz. 720 i poz. 721, Nr 96, poz. 874 i Nr 124, poz. 1152 ) oraz § 4 ust. 3 §13 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1998 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność gminy (Dz. U. Nr 9, poz. 30 oraz z 2003 r. Nr 7, poz. 80 )

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Przeprowadzić drugi przetarg na zbycie zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Inowrocławiu przy ul. Narutowicza 24, określonej w załączniku do niniejszej uchwały.

§2


Obniżyć cenę wywoławczą przedmiotowej nieruchomości, ustaloną przy ogłaszaniu pierwszego przetargu oraz określić wadium i postąpienie dla zbycia tej nieruchomości w drugim przetargu w sposób określony w załączniku, o którym mowa w §1.

§3


Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wicestarosta
Tadeusz Majewski

Członek Zarządu
Andrzej Antoniewicz

Członek Zarządu
Bogdan Parada

Członek Zarządu
Marek Szubarga

Radca Prawny
Jadwiga Kakiet


Uzasadnienie


W związku z faktem, iż w dniu 20 października 2003 r. pierwszy przetarg na zbycie zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Inowrocławiu przy ulicy Narutowicza 24, określonej w załączniku do niniejszej uchwały, zakończył się wynikiem negatywnym zaistniała potrzeba obniżenia ceny wywoławczej tej nieruchomości w drugim przetargu. Zgodnie z art. 67 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.( Dz.U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 z późno zm. ) cenę wywoławczą w drugim przetargu można ustalić w wysokości niższej niż wartość nieruchomości, jednak nie niżej niż 50 % tej wartości.
W oparciu o przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1998 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność gminy ( Dz. U. Nr 9, poz. 30 z późn. zm. ) ustalono wysokość wadium oraz wysokość postąpienia.


Starosta
Leonard Maciejewski

Załączniki:

zal.1.157.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 50KB
  Data dodania: piątek, 21 listopada 2003, godz. 12:59
  Typ MIME: application/pdf
 
zal.2.157.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 120KB
  Data dodania: piątek, 21 listopada 2003, godz. 12:59
  Typ MIME: application/pdf