BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu II kad.
Ilość odsłon: 541813

Data: 16 grudnia 2002 r
Nr uchwały: 16/2002
Dotyczy: w sprawie przyjęcia informacji o zmianie w planie rzeczowo-finansowym Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu na 2002 r
Uchwała nr 16/2002
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 16 grudnia 2002 r.


w sprawie przyjęcia informacji o zmianie w planie rzeczowo-finansowym Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu na 2002 r.

Na podstawie art. 67 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 z późn. zm.) § 6 ust.1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 listopada 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej i nad jednostkami transportu sanitarnego (Dz. U. Nr 94, poz. 1097) oraz art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w związku z uchwałą Nr XXII/164/2000 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 29 listopada 2000 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu w Inowrocławiu do sprawowania nadzoru nad zakładami opieki zdrowotnej

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Przyjąć do wiadomości zmiany w planie rzeczowo-finansowym Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu za 2002 rok polegającej na zaktualizowaniu części pod nazwą "Działalność inwestycyjna" w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały

§2

Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Tadeusz Majewski

Radca Prawny
Jadwiga Kakiet

Uzasadnienie


Do Zarządu Powiatu w Inowrocławiu wpłynął wniosek Dyrektora PS ZOZ w Inowrocławiu dotyczący przyjęcia informacji o zmianie w planie rzeczowo-finansowym Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu na rok 2002, polegającej na zaktualizowaniu części pod nazwą "Działalność inwestycyjna" wraz z pozytywną opinią Rady Społecznej PS ZOZ zawartą w uchwale nr XXII/III/2002 z 4 listopada 2002 r. w sprawie zaopiniowania zmian w planie rzeczowo-finansowym Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu na 2002 r.
Podstawę prawną do podjęcia przedmiotowej uchwały stanowi: art. 67 ust 3 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr. 91, poz. 408 z późn. zm.), § 6 ust 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 listopada 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej i nad jednostkami transportu sanitarnego (Dz. U. Nr 94, poz; 1097) oraz art.32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j. t. z 2001 r. Dz. U. Nr. 142, poz. 1592 z późno zm.) w związku z uchwałą Rady Powiatu Nr XXII/164/2000 z dnia 29 listopada 2000 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu w Inowrocławiu do sprawowania nadzoru nad zakładami opieki zdrowotnej.
Z wniosku Dyrektora wynika, iż zasadnicze zmiany w planowaniu inwestycyjnym dotyczą: zrezygnowano z zakupu aparatu USG na rzecz fakoemulsyfikatora. Konieczny jest zakup transportera do resektoskopu dla Oddziału Urologicznego, ponieważ sprzęt ten jest sprzętem zużywalnym, podlegającym wymianie na nowy oraz zakup parownika halotanu do aparatu "Fabius", który do tej pory używany jest do dwóch aparatów co nie jest wskazane ze względu na przestrzeganie zasad prawidłowej eksploatacji. Ponadto planowany jest zakup urządzenia do krioterapii ze środków gromadzonych w NFOZ.
Istotną zmianę planu inwestycyjnego stanowi zwiększenie środków na budowę chlorowni ścieków szpitalnych pochodzących z PFOŚ i GW i WFOŚ i GW oraz zmniejszenie środków finansowania nakładów 'inwestycyjnych pochodzących ze Starostwa Powiatowego. Zrezygnowano również z modernizacji centrali sygnalizacji pożarowej.
Zadania inwestycyjne uwzględniają wymianę lampy rtg do tomografu komputerowego, która została zaakceptowana przez Zarząd Powiatu oraz zakup suszarki do Działu Pralni i Dezynfekcji, konieczny ze względu na jej zużycie.
Mając na uwadze powyższe, uważam za zasadne podjęcie przez Zarząd Powiatu w Inowrocławiu przedmiotowej uchwały.


Starosta
Leonard Maciejewski