BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu II kad.
Ilość odsłon: 541824

Data: 5 grudnia 2003 r.
Nr uchwały: 166/2003
Dotyczy: dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2003
Uchwała nr 166/2003
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 5 grudnia 2003 r.


w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2003

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz.1688 i Nr 214, poz.1806 oraz z 2003 r. Nr 162, poz. 1568), art. 128 ust.1 pkt. 1 oraz ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz.148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz.874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851)

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Dokonać zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2003 r. przyjętym Uchwałą Nr VI/38/2003 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 19 lutego 2003 r. w ten sposób, iż:
1. w § 1 pkt. 1 "Dochody" kwotę ,,77.806.833,- zł" zastąpić kwotą ,,78.161.043,- zł"
2. w § 2 pkt. 1 "Wydatki" kwotę ,,78.421.285,- zł" zastąpić kwotą ,,78.775.495,- zł"

§2


Dokonać zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2003 r. poprzez przeniesienia planowanych wydatków między rozdziałami w dziale 801 "Oświata i wychowanie".

§3


Dokonać zmian w planach wydatków budżetowych jednostek poprzez przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami, zgodnie z wnioskami kierowników zainteresowanych jednostek.

§4


Zmiany w planach dochodów i wydatków określonych w § 1,2 i 3 niniejszej uchwały w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 1 i 2,

§5


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Tadeusz Majewski

Członkowie Zarządu
Andrzej Antoniewicz
Bogdan Parada
Marek Szubarga

Radca Prawny
Jadwiga Kakiet


Uzasadnienie


1. Zgodnie z decyzjami Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 12 listopada 2003 r. Nr WFB.I-3011/64/2003, z 14 listopada 2003 r. Nr WFB.I-3011/65/2003, z 21 listopada 2003 r. Nr WFB.I-3011/66/2003 oraz z 27 listopada 2003 r. Nr WFB.I.- 3011/67/2003 dokonano:
a) zwiększenia planowanych dochodów o łączną kwotę 550.840,- zł z czego w:
. § 211 "Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat":
- dziale 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa", rozdziale 75411 "Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej" o kwotę 15.000,-zł z przeznaczeniem na podstawową działalność operacyjną Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej,
- dziale 853 "Opieka społeczna", rozdziale 85321 "zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności" o kwotę 8. 540,-zł z przeznaczeniem na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiatowe zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności,
. § 213 "Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu":
- dziale 801 "Oświata i wychowanie", rozdziale 80195 "Pozostała działalność" o kwotę 4.056,-zł z przeznaczeniem na sfinansowanie - w ramach wdrażania reformy oświaty - prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych w sesji letniej, powołanych do przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli,
- dziale 853 "Opieka społeczna" o łączną kwotę 326. 424,-zł z tego:
. rozdział 85301 "Placówki opiekuńczo
- wychowawcze o 38. 324,-zł
z przeznaczeniem na kontynuowanie nauki oraz usamodzielnienia wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo - wychowawcze,
. rozdział 85304 "Rodziny zastępcze" o 288.100, - zł z przeznaczeniem na pomoc pieniężną dla rodzin zastępczych,
- dziale 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza", rozdziale 85415 "Pomoc materialna dla uczniów" o 196.820,- zł z przeznaczeniem na sfinansowanie pomocy materialnej, w tym stypendiów dla młodzieży wiejskiej, w okresie wrzesień - grudzień 2003 r. w ramach programu wyrównania szans edukacyjnych uczniów pochodzących z terenów wiejskich- zgodnie z postanowieniami dokumentu rządowego pn. "Pakt dla rolnictwa i obszarów wiejskich".
O ww. kwoty zwiększono planowane wydatki (działy i rozdziały jw.).
b) zmniejszenia planowanych dochodów o łączną kwotę 199.630,-zł z czego w :
. § 211 "Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat",
- dziale 851 "Ochrona zdrowia", rozdziale 85156 "Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego" o 182.301,-zł
- dziale 853 "Opieka społeczna", rozdziale 85316 "Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne wychowawcze o 17.329,-zł
O ww. kwotę zmniejszono planowane wydatki w dziale i rozdziale jw.
2. Na skutek zawartego porozumienia z Województwem Kujawsko - Pomorskim
w sprawie przyznania stypendiów trzem uczniom szkół ponadgimnazjalnych i przekazania do budżetu Powiatu środków finansowych za okres od września 2003 r. do grudnia 2003 r. w wysokości 3.000,- zł dokonano zwiększenia o ww. kwotę planowanych dochodów i wydatków w dziale 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza", rozdziale 85415 "Pomoc materialna dla uczniów".
3. W związku ze zbliżającym się zakończeniem roku budżetowego oraz koniecznością zabezpieczenia niezbędnych wydatków zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową dokonano:
a) przeniesień planowanych wydatków między paragrafami w: . Centrum Kształcenia Praktycznego w Inowrocławiu poprzez zmniejszenie poz. "Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń" o kwotę 2.500,- zł i "Podróże służbowe krajowe" o kwotę 500,- zł a zwiększenie o 3.000,- zł poz. "Zakup materiałów i wyposażenia",
. Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Inowrocławiu poprzez zmniejszenie poz. "Składki na ubezpieczenia społeczne" o 719,- zł, "Składki na Fundusz pracy" o 640,- zł, "Zakup usług remontowych" o 600,- zł, "Zakup usług pozostałych"
o 1.300,- zł i "Podróże służbowe krajowe" o 600,- zł a zwiększenie poz. "Zakup materiałów i wyposażenia" o 3.654,- zł oraz "Odpisy na ZFŚŚ" o 205,- zł,
. Starostwie Powiatowym (rozdział 75020 "Starostwa powiatowe") poprzez zmniejszenie poz. "Zakup materiałów i wyposażenia" o 40.000,- zł i "Podatek od towarów i usług (V AT)" o 2.000,- zł a zwiększenie poz. "Różne wydatki na rzecz osób fizycznych" o 2.000,- zł, "Zakup usług remontowych" o 10.000,- zł oraz "Zakup usług pozostałych" o 30.000,- zł,
. Zespole Szkół Specjalnych w Inowrocławiu:
- rozdział 80102 "Szkoły podstawowe specjalne" poprzez zmniejszenie o kwotę 1.190,- zł poz. "Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń" a zwiększenie poz. "Zakup materiałów i wyposażenia" o 390,- zł, "Zakup usług pozostałych" o 700,- zł oraz "Podróże służbowe krajowe" o 100,- zł,
- rozdział 80134 "Szkoły zawodowe specjalne" poprzez zmniejszenie o kwotę 700,- zł poz. "Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń" a zwiększenie o ww. kwotę poz. "Zakup usług pozostałych",
. I Liceum Ogólnokształcącym w Inowrocławiu poprzez zmniejszenie poz. "Zakup materiałów i wyposażenia" o 300,- zł i "Zakup usług pozostałych o 1,- zł a zwiększenie poz. "Podróże służbowe krajowe" o 300,-zł i "Dodatkowe wynagrodzenie roczne" o 1 zł,
. Centrum Kształcenia Ustawicznego w Inowrocławiu poprzez zmniejszenie
o 1925,- zł poz. "Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń" a zwiększenie o ww. kwotę poz. "Zakup usług pozostałych",
. Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościelcu poprzez zmniejszenie o 4.400,- zł poz. "Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń" a zwiększenie o ww. kwotę poz. "Zakup materiałów i wyposażenia",
. Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Inowrocławiu poprzez zmniejszenie o kwotę 9.400,- zł poz. "Wynagrodzenia osobowe pracowników" a zwiększenie poz. "Składki na ubezpieczenia społeczne" o 7.500,- zł oraz "Składki na Fundusz Pracy" o 1.900,- zł,
b) przeniesień planowanych wydatków między rozdziałami w dziale 801 "Oświata i wychowanie" poprzez:
zmniejszenie planowanych wydatków w:
- rozdział 80111 "Gimnazja specjalne" o 2.255,- zł
- rozdział 80114 "Zespoły ekonomiczno - administracyjne szkół" o 19.326,- zł - rozdział 80140 "Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego" o 24.028.- zł razem zmniejszenia 45.609,- zł
zwiększenia planowanych wydatków w:
- rozdział 80120 "Licea ogólnokształcące" o 16.886,- zł
- rozdział 80130 "Szkoły zawodowe" o 28.723.- zł
razem zw. . 45.609 - zł


Starosta
Leonard Maciejewski

Załączniki:

zal.1.166.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 156KB
  Data dodania: piątek, 16 stycznia 2004, godz. 07:26
  Typ MIME: application/pdf
 
zal.2.166.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 340KB
  Data dodania: piątek, 16 stycznia 2004, godz. 07:27
  Typ MIME: application/pdf