BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu II kad.
Ilość odsłon: 566794

Data: 10 grudnia 2003 r.
Nr uchwały: 169/2003
Dotyczy: likwidacji środków trwałych znajdujących się w ewidencji Domu Pomocy Społecznej w Ludzisku.
Uchwała Nr 169/2003
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 10 grudnia 2003 r.


w sprawie likwidacji środków trwałych znajdujących się w ewidencji Domu Pomocy Społecznej w Ludzisku.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 162, poz. 1568)

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Wyrazić zgodę na likwidację poprzez złomowanie następujących środków trwałych, znajdujących się w ewidencji Domu Pomocy Społecznej w Ludzisku:
1. samochód osobowy "Fiat 125p", typ FSO 1500, rok produkcji 1990, nr rejestracyjny BDW 65-44, nr inwentarzowy T-VII-74-741-0-2, 2. wózek inwalidzki 218-23, nr inwentarzowy T-VIII-80-802-13, 3. wózek inwalidzki 418-24, nr inwentarzowy T - VIII-80-802-17 ,
4. maszynka elektryczna do mielenia mięsa Typ V olts 220, nr inwentarzowy T-V-57-578-4
5. zamrażarka Typ Z-46, nr inwentarzowy T-IV-48-486-1.

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Ludzisku.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Tadeusz Majewski

Członkowie Zarządu
Andrzej Antoniewicz
Bogdan Parada
Marek Szubarga

Radca Prawny
Henryka Kowalczewska


Uzasadnienie

Pismem znak: 3021-409/2003 z dnia 16.10.2003 r. Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Ludzisku zwrócił się do Zarządu Powiatu w Inowrocławiu z prośbą o wyrażenie zgody na likwidację samochodu marki "Fiat 125p", typ FSO 1500, rok produkcji 1990, o poj. silnika 1500 cm3 i nr rejestracyjnym BDW 65-44. Samochód ten zewidencjonowany jest w Księdze środków trwałych Domu Pomocy Społecznej w Ludzisku w grupie VII, poz. l, nr inwentarzowy T - VII- 74- 741-0-2.
Wartość księgowa brutto samochodu wynosiła 13.856,37 zł i została całkowicie umorzona przed przekazaniem go z Wojewódzkiego Zespołu Pomocy Społecznej w Bydgoszczy do DPS w Ludzisku w lipcu 1996 r. Natomiast zgodnie z przedłożoną wyceną wartość rynkowa brutto Fiata wynosi 500,00 zł.
Do wniosku załączono opinię techniczną z dnia 24 września br. sporządzoną przez B. Szczepańskiego biegłego sądowego rzeczoznawcę z dziedziny ruchu drogowego i techniki pojazdów oraz oceny i wyceny maszyn i urządzeń technicznych.
Uwzględniając przywołaną 'opinię likwidacja ww. samochodu spowodowana jest złym stanem technicznym i brakiem możliwości jego uruchomienia. Kwalifikuje się on również do kapitalnego remontu nadwozia, co powoduje, że naprawa z przyczyn ekonomicznych jest nieuzasadniona.
Przedmiotowy wniosek Dyrektora DPS w Ludzisku zawiera ponadto prośbę o likwidację następujących środków trwałych:
- wózek inwalidzki 218-23, wpisany w Księdze środków trwałych, grupa VII, poz. 4, nr inwentarzowy T - VIII-80-802-13, rok produkcji 1995, o wartości księgowej netto 0,00 zł,
- wózek inwalidzki 418-24, znajdujący się w Księdze środków trwałych, grupa VII, poz. 8, nr inwentarzowy T-VIII -80-802-17, rok produkcji 1995, o wartości księgowej netto 0,00 zł
- maszynka elektryczna do mielenia mięsa Typ Volts 220, grupa V, poz. 9 Księgi środków trwałych, nr inwentarzowy T-V-57-578-4, rok produkcji 1995, o wartości księgowej netto 0,00 zł,
- zamrażarka Typ Z-46, nr fabryczny 8202, zarejestrowana w grupie IV, poz. l w Księdze środków trwałych, nr inwentarzowy T-IV -48-486-1, rok produkcji 1987, o wartości księgowej netto 18,52 zł.
Jak wynika z załączonych opinii technicznych, wydanych przez Zakład Naprawy Urządzeń Chłodniczych " CHŁOD - SERWIS" w Inowrocławiu z dnia 15.09.2003 r. oraz z dnia 26.09.2003 r. koszty napraw odpowiednio maszynki elektrycznej do mielenia mięsa oraz zamrażarki kształtują się na poziomie kosztów zakupu nowych urządzeń. Zatem brak jest ekonomicznego uzasadnienia naprawy tych środków trwałych.
Natomiast na podstawie adnotacji na zleceniu naprawy 2 szt. wózków inwalidzkich z dnia 10.10.2003 r., dokonanej przez Autoryzowaną Stację Obsługi Motorowerów i Rowerów ROMET - SERVICE Z. Studziński w Inowrocławiu przedmiotowe środki trwałe zakwalifikowane zostały do złomowania ze względu na wysoki koszt ich naprawy.
Mając na uwadze przedstawione wyżej informacje zasadne jest przekazanie projektu przedmiotowej uchwały pod obrady Zarządu Powiatu w Inowrocławiu.


Starosta
Leonard Maciejewski