BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu II kad.
Ilość odsłon: 542884

Data: 10 grudnia 2003 r.
Nr uchwały: 170/2003
Dotyczy: przekazania do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu w nieodpłatne użytkowanie komputera wraz z oprzyrządowaniem.
Uchwala Nr 170/2003
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 10 grudnia 2003 r.


w sprawie przekazania do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu w nieodpłatne użytkowanie komputera wraz z oprzyrządowaniem.

Na podstawie art. 32 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 25 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1692, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 162, poz. 1568) oraz Uchwały Nr XXXIV/267/2002r. Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 20 lutego 2002r. w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu do przejmowania mienia ruchomego od jednostek organizacyjnych Powiatu Inowrocławskiego i przekazywania go innym jednostkom organizacyjnym Powiatu Inowrocławskiego

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Przekazać komputer wraz z oprzyrządowaniem do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu.

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Tadeusz Majewski

Członkowie Zarządu
Andrzej Antoniewicz
Bogdan Parada
Marek Szubarga

Radca Prawny
Jadwiga Kakiet


Uzasadnienie

Z uwagi na to, iż Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu realizuje zadania z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w oparciu o art. 35a ust. 1 pkt 5-8 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 z późno zm.) Pani Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu zwróciła się do Starosty Inowrocławskiego z wnioskiem o zakup komputera z oprzyrządowaniem na wyposażenie stanowiska pracy realizującego w/w zadania. Środki na ten cel pochodzą z 2,5% odpisu przekazanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Wydział Organizacyjny dokonał zakupu zestawu komputerowego o wartości początkowej 6.757 zł, który zostanie przekazany po podjęciu uchwały protokołem zdawczo - odbiorczym na rzecz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu.
Mając powyższe na uwadze zasadne jest podjęcie Uchwały Zarządu Powiatu w tym względzie.


Starosta
Leonard Maciejewski