BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu II kad.
Ilość odsłon: 568237

Data: 10 grudnia 2003 r.
Nr uchwały: 173/2003
Dotyczy: najmu lokalu mieszkalnego Pani Jadwidze Zaremba.
Uchwała nr 173/2003
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 10 grudnia 2003 r.


w sprawie najmu lokalu mieszkalnego Pani Jadwidze Zaremba.

Na podstawie art. 32 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. , Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz.1806 oraz z 2003 Nr 162, poz. 1568 ) oraz art.5 ust 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 71, poz. 733, z 2002 r., nr 113, poz. 984, Nr 168, poz. 1383 oraz z 2003 r. Nr 113, poz. 1069).

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Wynająć Pani Jadwidze Zaremba na czas nie oznaczony lokal mieszkalny w Gniewkowie w budynku przy ul. Powstańców Wielkopolskich 5, składający się z dwóch pokoi i kuchni.

§2


Zasady najmu określić w umowie.

§3


Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Tadeusz Majewski

Członkowie Zarządu
Andrzej Antoniewicz
Bogdan Parada
Marek Szubarga

Radca Prawny
Henryka Kowalczewska


Uzasadnienie


Pani Jadwiga Zaremba mieszka w Gniewkowie przy ul. Powstańców Wielkopolskich 5 w budynku Zasadniczej Szkoły Zawodowej od 30 kwietnia 1983 r. Podstawą wynajmu mieszkania było zarządzenie Ministra Oświaty i Wychowania z 4 grudnia 1974 r. w sprawie ustalenia stanowisk, których zajmowanie wymaga przydziału mieszkania funkcyjnego ( Dz. Urz. Min. OiW Nrl z 1975 r. poz.1, zm. w 1983 r. N! 1, poz. 3 ) oraz pełnienia funkcji p.o. kierownika internatu a od 10 września 1998 r. wychowawcy internatu.
Obecnie w wyniku reorganizacji w placówkach oświatowych od marca 2001 r. Pani Jadwiga Zaremba została zatrudniona w Powiatowym Zespole Ekonomiczno - Administracyjnym Szkół i Placówek Oświatowych z siedzibą w Inowrocławiu.
Mieszkanie o pow. 52,00 m2 składa się z dwóch pokoi i kuchni. Wyrażenie zgody na dalszy najem w/w mieszkania jest zasadne gdyż pozwoli na uporządkowanie i dostosowanie istniejącego stanu faktycznego do aktualnie obowiązujący przepisów prawnych.


Starosta
Leonard Maciejewski