BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu II kad.
Ilość odsłon: 542868

Data: 10 grudnia 2003 r.
Nr uchwały: 176/2003
Dotyczy: zbycia w drodze rokowań zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Inowrocławiu przy ulicy Narutowicza 24.
Uchwala nr 176/2003
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 10 grudnia 2003 r.

w sprawie zbycia w drodze rokowań zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Inowrocławiu przy ulicy Narutowicza 24.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806 ) oraz art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543, z 2001 r. Nr 129, poz. 1447 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 126, poz. 1070, Nr 130, poz. 1112, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1682, Nr 240, poz. 2058 oraz z 2003 r. Nr 1, poz. 15, Nr 80, poz. 717, poz. 720 i poz. 721, Nr 96, poz. 874 i Nr 124, poz. 1152)

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Wobec negatywnego wyniku pierwszego i drugiego przetargu na zbycie zabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Inowrocławiu przy ulicy Narutowicza 24, zapisanej w KW nr 16642, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 148 o pow. 0,2822 ha, odstąpić od przeprowadzania dalszych przetargów i dokonać zbycia nieruchomości w drodze rokowań z nabywcami za cenę ustaloną w tych rokowaniach, lecz nie mniej niż: 450.000,00 zł.

§2


Informację o przeprowadzeniu rokowań podać do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń.

§3


Powierzyć przeprowadzenie rokowań o których mowa w §1 Komisji przetargowej powołanej uchwałą nr 358/2002 Zarządu Powiatu w Inowrocławiu z dnia 24 lipca 2002 r.

§4


Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§5


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Tadeusz Majewski

Członkowie Zarządu
Andrzej Antoniewicz
Bogdan Parada
Marek Szubarga

Radca Prawny
Jadwiga Kakiet


Uzasadnienie


W związku z faktem, iż zarówno pierwszy przetarg jak i drugi przetarg na zbycie nieruchomości wymienionej w §1 niniejszej uchwały, położonej w Inowrocławiu przy ulicy Narutowicza 24 zakończył się wynikiem negatywnym zaistniała potrzeba odstąpienia od przeprowadzenia dalszych przetargów.
Zgodnie z art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 z późn. zm. ) nieruchomość może być zbyta w drodze rokowań za cenę ustaloną w tych rokowani h, bowiem właściwy organ nie ma obowiązku przeprowadzania szych przetargów.


Starosta
Leonard Maciejewski

Załączniki:

zal.176.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 93KB
  Data dodania: piątek, 16 stycznia 2004, godz. 07:51
  Typ MIME: application/pdf