BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu II kad.
Ilość odsłon: 541721

Data: 10 grudnia 2003 r.
Nr uchwały: 178/2003
Dotyczy: przyjęcia projektu budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2004 rok.
Uchwała nr 178/2003
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 10 grudnia 2003 r.


w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2004 rok.

Na podstawie art. 55 ust. l i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558 Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz.1688 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 162, poz. 1568) w związku z art. 121 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851)

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Przyjąć projekt budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2004 rok, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§2


Przedstawić Radzie Powiatu w Inowrocławiu projekt uchwały budżetowej na 2004 rok wraz z załącznikami, zawierający następujące parametry:
1. Dochody w kwocie 79.988.394,- zł
2. Wydatki w kwocie 82.988.394,- zł

§3


Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Tadeusz Majewski

Członkowie Zarządu
Andrzej Antoniewicz
Bogdan Parada
Marek Szubarga


Uzasadnienie

Zarząd Powiatu w Inowrocławiu wypełniając obowiązek zapisany w art. 119 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz.148 z późn. zm.) przedstawia projekt uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2004 wraz z częścią opisową. Opracowując projekt budżetu na rok 2004 wykorzystano informacje uzyskane z Ministerstwa Finansów o wielkości subwencji, udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa i informacje z Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy o dotacjach.
Przy opracowaniu projektu budżetu na rok 2004 rozpatrzono:
Wariant I - uwzględniający prognozowane dochody, pełne potrzeby zgłoszone przez jednostki organizacyjne powiatu oraz organizacje ( określone w art.118 ustawy o finansach publicznych) i wynikający z tego tytułu deficyt :
1. Dochody 85.265.553,- zł
2. Wydatki 100.022.304,- zł
3. Deficyt - 14.756.751,- zł
Wariant II - uwzględniający prognozowane dochody, skorygowane wydatki z jednoczesnym uwzględnieniem 0,55% rezerwy ogólnej od planowanych wydatków i wynikający z tego tytułu deficyt:
1. Dochody 85.265.553,- zł .
2. Wydatki 89.765.553,- zł
3. Deficyt - 4.500.000,- zł
Wariant III- charakteryzujący się zrównoważonym bilansem dochodów i wydatków:
1. Dochody 85.265.553,- zł
2. Wydatki 85.265.553,- zł (w tym: rezerwa ogólna - 0,42% planowanych wydatków).
Po otrzymaniu wstępnych wielkości subwencji i dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (pismo Ministra Finansów z dnia 29.11.2003 r. znak: ST 4-4820/667/2003) oraz dotacji (pismo z Kujawsko Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy z dnia 21.10.2003 r. Nr WFB.I.-3010/M/8-1/2003) Zarząd Powiatu w Inowrocławiu przedstawia Radzie Powiatu w Inowrocławiu projekt budżetu na rok 2004 o następujących parametrach:
1. Dochody 79.988.394,- zł
2. Wydatki 82.988.394,- zł (w tym: rezerwa ogólna - 0,59% planowanych wydatków)
3. Deficyt 3.000.000,- zł
Wykazany deficyt spowodowany został koniecznością zabezpieczenia środków na bieżącą działalność jednostek organizacyjnych Powiatu Inowrocławskiego, niezbędne remonty oraz na kontynuację rozpoczętych inwestycji.
Na pokrycie deficytu Zarząd Powiatu w Inowrocławiu proponuje zaciągnięcie kredytu w wysokości 3.000.000,- zł.
W przedłożonym projekcie budżetu na 2004 r. zapewniono wszystkim podległym jednostkom jedynie minimum potrzeb finansowych do ich prawidłowego funkcjonowania. Zarząd Powiatu w proponowanym projekcie budżetu na rok 2004 nie przewiduje podwyżek płac.


Starosta
Leonard Maciejewski