BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu II kad.
Ilość odsłon: 541716

Data: 17 grudnia 2003 r.
Nr uchwały: 179 /2003
Dotyczy: odmowy umorzenia zadłużenia wierzytelności z tytułu najmu mieszkania Pani Marii Tarnowskiej.
Uchwała nr 179 /2003
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 17 grudnia 2003 r.


w sprawie odmowy umorzenia zadłużenia wierzytelności z tytułu najmu mieszkania Pani Marii Tarnowskiej.

Na podstawie art. 32 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r., Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 Nr 162, poz. 1568 )

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Odmówić umorzenia zadłużenia z tytułu najmu lokalu mieszkalnego Pani Marii Tarnowskiej.

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Tadeusz Majewski

Członkowie Zarządu
Andrzej Antoniewicz
Bogdan Parada
Marek Szubarga

Radca Prawny
Henryka Kowalczewska


Uzasadnienie

Decyzja o umorzeniu wierzytelności zgodnie z Ustawą z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm. ) art.34 a może zostać podjęta na podstawie uchwały rady powiatu, która określa szczegółowe zasady i tryb umarzania wierzytelności.
Rada Powiatu Inowrocławskiego nie podjęła dotychczas uchwały w tej sprawie. Brak w/w uchwały uniemożliwia dawanie indywidualnych pozytywnych decyzji.
Ponadto nieruchomość III LO przy ul. Narutowicza 53 w Inowrocławiu, w której znajduje się między innymi lokal mieszkalny zajmowany przez Panią Marię Tarnowską nie posiada uregulowanego stanu prawnego. Postępowanie w tej sprawie jest w toku. W związku z powyższym jest zasadna decyzja o nie umorzeniu zadłużenia.


Starosta
Leonard Maciejewski