BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu II kad.
Ilość odsłon: 541752

Data: 14 stycznia 2004 r.
Nr uchwały: 186/2004
Dotyczy: ustalenia formy przetargu na zbycie nieruchomości położonych w Orłowie Gmina Inowrocław oraz określenie cen wywoławczych, wadiów i postąpień w przetargu
Uchwała nr 186/2004
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 14 stycznia 2004 r.


w sprawie ustalenia formy przetargu na zbycie nieruchomości położonych w Orłowie Gmina Inowrocław oraz określenie cen wywoławczych, wadiów i postąpień w przetargu.

Na podstawie art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. nr 162, poz. 1568 ) oraz art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 1, art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543, z 2001 f. Nr 129, poz. 1447 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, nr 113, poz. 984, Nr 126, poz. 1070, Nr 130, poz. 1112, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1682, Nr 240, poz. 2058 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717, poz. 720 i poz. 721, Nr 96, poz. 874 i Nr 124, poz. 1152 ) oraz § 13 pkt 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1998 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub gminy (Dz. U. nr 9, poz. 30 oraz z 2003 r. Nr 7, poz. 80 ).

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:

§1


Ustalić formę przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości położonych w Orłowie Gmina Inowrocław, określonych w załączniku do niniejszej uchwały.

§2


Ustalić ceny wywoławcze, wadia oraz postąpienia w przetargu na zbycie nieruchomości w wysokości przedstawionej w załączniku do niniejszej uchwały.

§3


Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Tadeusz Majewski

Członkowie Zarządu
Andrzej Antoniewicz
Bogdan Parada
Marek Szubarga

Radca Prawny
Jadwiga Kakiet


Uzasadnienie

Uchwałą Nr XIII/84/2003 z dnia 30 lipca 2003 r. Rada Powiatu w Inowrocławiu wyraziła zgodę na zbycie w drodze przetargu nieruchomości położonych w Orłowie Gmina Inowrocław. W związku z faktem, iż w pierwszym jak i w drugim przetargu nie dokonano sprzedaży działek o numerach ewidencyjnych: 75/24 i 75/25 zaistniała potrzeba przeprowadzenia kolejnego przetargu.
W oparciu o przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1998 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność gminy (Dz. U. nr 9, poz. 30 oraz z 2003 r. Nr 7, poz. 80) ustalono wysokości wadiów, które nie mogą być niższe niż 5 % i wyższe niż 20 % ceny wywoławczej oraz wysokości postąpień, które wynosić powinny nie mniej niż l % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątych złotych.


Starosta
Leonard Maciejewski

Załączniki:

zal.186.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 55KB
  Data dodania: piątek, 23 stycznia 2004, godz. 08:46
  Typ MIME: application/pdf