BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu II kad.
Ilość odsłon: 542050

Data: 14 stycznia 2004 r.
Nr uchwały: 187/2004
Dotyczy: wyrażenia zgody na utworzenie gospodarstwa pomocniczego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościelcu
Uchwała nr 187/2004
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 14 stycznia 2004 r.


w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie gospodarstwa pomocniczego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościelcu.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592z 2002 r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 162, poz. 1568) oraz art. 20 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851).

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:

§1


Wyrazić zgodę na utworzenie gospodarstwa pomocniczego, przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościelcu.

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Tadeusz Majewski

Członkowie Zarządu
Andrzej Antoniewicz
Bogdan Parada
Marek Szubarga

Radca Prawny
Iwona Dorna


Uzasadnienie


Utworzenie gospodarstwa pomocniczego pozwoli zracjonalizować zarządzanie posiadanym gospodarstwem rolnym. Jednocześnie służyć będzie do realizacji zadań związanych z praktykami uczniów oraz organizacji różnych form doskonalenia zawodowego,
Podstawę prawną podjęcia przedmiotowej uchwały stanowi art. 20 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r, o finansach publicznych ( Dz. U. z 2003 r. nr 15, poz, 148 z późn. zm. ). Zgodnie z powołanym przepisem gospodarstwo pomocnicze 'tworzy kierownik jednostki budżetowej, po uprzednim uzyskaniu zgody Zarządu Powiatu.
W związku z powyższym wywołanie niniejszej uchwały staje się zasadne.

Starosta
Leonard Maciejewski