BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu II kad.
Ilość odsłon: 542916

Data: 14 stycznia 2004 r.
Nr uchwały: 189/2004
Dotyczy: udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Centrum Kształcenia Praktycznego w Inowrocławiu
Uchwała nr 189/2004
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 14 stycznia 2004 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Centrum Kształcenia Praktycznego w Inowrocławiu.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 3 w związku z art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z 2002 r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 ).

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Udzielić Panu Leszkowi Kausowi - Dyrektorowi Centrum Kształcenia Praktycznego w Inowrocławiu pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Powiatu Inowrocławskiego w zakresie zadań statutowych realizowanych przez Centrum Kształcenia Praktycznego w Inowrocławiu, w tym do zawierania umów najmu lub dzierżawy ruchomości, nieruchomości lub ich części, na okres nie przekraczający dwóch lat.
Czynności przekraczające zakres niniejszego pełnomocnictwa wymagają uprzedniego uzyskania stosownego pełnomocnictwa Zarządu Powiatu.

§2


Pełnomocnictwa udziela się na okres pełnienia funkcji dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego w Inowrocławiu.

§3


Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu

§4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Tadeusz Majewski

Członkowie Zarządu
Andrzej Antoniewicz
Bogdan Parada
Marek Szubarga

Radca Prawny
Iwona Dorna


Uzasadnienie


Efektywne zarządzanie placówką oświatową wymaga częstego podejmowania decyzji, dotyczących gospodarowania mieniem powiatu, w tym podpisywania umów najmu i dzierżawy. Podstawę prawną podjęcia uchwały stanowi przepis art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm. ) stanowiący, iż zarząd może upoważnić kierowników jednostek organizacyjnych powiatu do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu. W związku z powyższym zasadne staje się wywołanie niniejszej uchwały.


Starosta
Leonard Maciejewski