BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu II kad.
Ilość odsłon: 568241

Data: 14 stycznia 2004 r.
Nr uchwały: 192/2004
Dotyczy: upoważnienia Pana Sławomira Górskiego do występowania w imieniu Powiatu Inowrocławskiego we wspólnotach mieszkaniowych
Uchwała nr 192/2004
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 14 stycznia 2004 r.

w sprawie upoważnienia Pana Sławomira Górskiego do występowania w imieniu Powiatu Inowrocławskiego we wspólnotach mieszkaniowych.

Na podstawie art. 32 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. , Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 Nr 162, poz. 1568) w związku z art.27 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903).

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Upoważnić Pana Sławomira Górskiego do występowania w imieniu Powiatu Inowrocławskiego we wspólnotach mieszkaniowych w budynkach nr 71 i 71a w Kościelcu gmina Pakość.

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Tadeusz Majewski

Członkowie Zarządu
Andrzej Antoniewicz
Bogdan Parada
Marek Szubarga

Radca Prawny
Henryka Kowalczewska


Uzasadnienie


W grudniu 2003 r. Powiat Inowrocławski na podstawie uchwały Nr XIV/97/2003 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 24 września 2003 r. sprzedał część lokali mieszkalnych w budynkach nr 71 i 71a w Kościelcu. Zgodnie z ustawą o własności lokali z 24 czerwca 1994 r. art. 6 ogół właścicieli określonej nieruchomości tworzy wspólnotę mieszkaniową. W związku z tym, że Powiat Inowrocławski nie zbył wszystkich mieszkań, których był właścicielem, jest również członkiem wspólnoty mieszkaniowej. W celu prawidłowego gospodarowania mieniem wspólnym właściciele mają prawo i obowiązek współdziałania w zarządzaniu nieruchomością wspólną. Na reprezentanta własności Powiatu Inowrocławskiego we wspólnotach mieszkaniowych Zarząd wyznacza Pana Sławomira Górskiego zajmującego się w Starostwie Powiatowym w Inowrocławiu zarządzaniem nieruchomościami, który posiada stosowne uprawnienia i kwalifikacje w tym zakresie.


Starosta
Leonard Maciejewski