BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu II kad.
Ilość odsłon: 542904

Data: 3 marca 2004 r.
Nr uchwały: 209/2004
Dotyczy: wytypowania Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Inowrocławiu do udziału w projekcie Phare - 2001 Promocja Zatrudnienia i Rozwój Zasobów Ludzkich w Województwie Kujawsko - Pomorskim
Uchwała nr 209/2004
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 3 marca 2004 r.


w sprawie wytypowania Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Inowrocławiu do udziału w projekcie Phare - 2001 Promocja Zatrudnienia i Rozwój Zasobów Ludzkich w Województwie Kujawsko - Pomorskim.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z 2002 r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 ).

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Wytypować Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną w Inowrocławiu do udziału w projekcie Phare 2001, Promocja Zatrudnienia i Rozwoju Zasobów Ludzkich w Województwie Kujawsko - Pomorskim.

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Tadeusz Majewski

Członkowie Zarządu
Andrzej Antoniewicz
Bogdan Parada
Marek Szubarga

Radca Prawny
Iwona Dorna


Uzasadnienie

Udział w projekcie Phare 2001 - Promocja Zatrudnienia i Rozwoju Zasobów Ludzkich w Województwie Kujawsko - Pomorskim umożliwia pozyskanie wsparcia technicznego w postaci sprzętu informatycznego dla poradni psychologiczno - pedagogicznej. Zgodnie z kryteriami uczestnictwa prawo zgłoszenia poradni przysługuje każdemu powiatowi. Należy zaznaczyć, że beneficjenci (organ prowadzący, poradnie) nie partycypują finansowo w zakupie sprzętu. Źródłem jego finansowania jest program Unii Europejskiej Phare 2001 SSGRZL oraz środki budżetu państwa. Starosta Inowrocławski pismem z dnia 12 stycznia 2004 r. (PW/PCIE/10/45/04) w imieniu Zarządu Powiatu w Inowrocławiu zadeklarował udział w powyższym przedsięwzięciu. W związku z powyższym wywołanie niniejszej uchwały staje się zasadne.


Starosta
Leonard Maciejewski