BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu II kad.
Ilość odsłon: 541747

Data: 17 marca 2004 r.
Nr uchwały: 210/2003
Dotyczy: wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę przez Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu nieruchomości położonych w Inowrocławiu, przy ul. Poznańskiej 97 z przeznaczeniem na odpłatne parkingi
Uchwała nr 210/2003
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 17 marca 2004 r.

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę przez Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu nieruchomości położonych w Inowrocławiu, przy ul. Poznańskiej 97 z przeznaczeniem na odpłatne parkingi.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 162, poz. 1568) w związku z pkt. 7 załącznika do uchwały Nr XVIII/118/2000 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 28 czerwca 2000 r. w sprawie określenia zasad zbywania, wydzierżawiania lub wynajęcia majątku trwałego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu oraz dokonywania przez ten Zakład zakupu lub przyjęcia darowizny aparatury i sprzętu medycznego

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Wyrazić zgodę na oddanie w dzierżawę przez Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu nieruchomości niezabudowanych o łącznej powierzchni 4072 m2, położonych w Inowrocławiu przy ul. Poznańskiej 97:
1) część działki o powierzchni 2272 m2, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 18/5, na mapie nr 78, wpisanej w księdze wieczystej KW nr 46994, prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Inowrocławiu na rzecz Powiatu Inowrocławskiego, dotychczas wykorzystywanej na parkingi zewnętrzne, .
2) część działki o powierzchni 1800 m2, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 13/69, na mapie nr 78, wpisanej w księdze wieczystej KW nr 49594 prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Inowrocławiu na rzecz PS ZOZ w Inowrocławiu, dotychczas wykorzystywanej na parking wewnętrzny, o łącznej wartości księgowej 123.951,68 PLN (słownie: sto dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt jeden 68/100 PLN), z przeznaczeniem na odpłatne parkingi.

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wicestarosta
Tadeusz Majewski

Członkowie Zarządu
Andrzej Antoniewicz
Bogdan Parada
Marek Szubarga

Radca Prawny
Jadwiga Kakiet


Uzasadnienie


Do Zarządu Powiatu w Inowrocławiu wpłynął wniosek Dyrektora Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu o wyrażenie zgody na oddanie w dzierżawę przez Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu nieruchomości niezabudowanych, o łącznej powierzchni 4072 m2, położonych w Inowrocławiu, przy ul. Poznańskiej 97 z przeznaczeniem na odpłatne parkingi.
Wartość środka trwałego będącego przedmiotem dzierżawy nie przekracza 100.000 EURO, stąd też podjęcie uchwały w przedmiotowej sprawie należy do Zarządu Powiatu w Inowrocławiu zgodnie z pkt 7 załącznika do uchwały Nr XVIII/118/2000 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 28 czerwca 2000 r. w sprawie określenia zasad zbywania, wydzierżawiania lub wynajęcia majątku trwałego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu oraz dokonywania przez ten Zakład zakupu lub przyjęcia darowizny aparatury i sprzętu medycznego.
Z uzasadnienia zawartego we wniosku Dyrektora wynika, iż umowa dzierżawy wyżej wymienionych nieruchomości byłaby zawarta zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Natomiast środki pozyskane z czynszu dzierżawnego będą przeznaczone na działalność statutową Zakładu.
Rada Społeczna Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu uchwałą Nr 11/111/2004 z dnia 23 lutego 2004 r. pozytywnie zaopiniowała wniosek Dyrektora w tym zakresie. W związku z powyższym zasadne jest wywołanie niniejszej uchwały.


Starosta
Leonard Maciejewski