BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu II kad.
Ilość odsłon: 566348

Data: 31 marca 2004 r.
Nr uchwały: 213/2004
Dotyczy: dokonania zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2004 r.
Uchwała nr 213/2004
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 31 marca 2004 r.


w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2004 r.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz.1688 i Nr 214, poz.1806 oraz z 2003 r. Nr 162, poz. 1568), art. 128 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851) w związku z § 7 ust.2 uchwały nr XX/127/2004 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 25 lutego 2004 r. w sprawie budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2004 rok

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:

§1


Dokonać zmian w planach wydatków budżetowych jednostek poprzez przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami.

§2

Zmiany w planach wydatków określonych w §1 niniejszej uchwały w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 1.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Tadeusz Majewski

Członkowie Zarządu
Andrzej Antoniewicz
Bogdan Parada
Marek Szubarga

Radca Prawny
Iwona Dorna


Uzasadnienie


Przeniesień planowanych wydatków między paragrafami dokonano w:
1. Starostwie Powiatowym w Inowrocławiu (rozdział 70005 - "Gospodarka gruntami i nieruchomościami") poprzez zmniejszenie o kwotę 35.000,- zł poz. "zakup usług pozostałych" a zwiększenie o ww. kwotę poz. "Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych".
Powyższe spowodowane zostało koniecznością wypłaty odszkodowań na rzecz osób \~" fizycznych za grunty zajęte pod drogi krajowe i powiatowe,
2. Ośrodku Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu poprzez zmniejszenie o kwotę 1.000,- zł poz. "Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych" a zwiększenie o ww. kwotę poz. "Podróże służbowe krajowe".
Zwiększenie planowanych wydatków w poz. Podróże służbowe krajowe" spowodowane zostało koniecznością wyjazdów pracowników do odległych miejscowości ( Wrocław, Jelenia Góra, Poznań) po odbiór ciągle uciekającego wychowanka,
3. Domu Pomocy Społecznej w Kawęczynie poprzez zmniejszenie o kwotę 508,- zł poz. "Składki na ubezpieczenia społeczne" a zwiększenie o ww. kwotę poz. "Dodatkowe wynagrodzenie roczne".
Zmiana zabezpiecza wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracownika ':~' zatrudnionego w ramach robót publicznych,
4. Domu Pomocy Społecznej w Parchaniu poprzez zmniejszenie o kwotę 1.290,- zł poz. "Wynagrodzenia osobowe pracowników" a zwiększenie o analogiczną kwotę poz. "Dodatkowe wynagrodzenie roczne".
Powyższe zabezpiecza środki na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników zatrudnionych na czas określony, którzy nabyli uprawnienia do dodatkowego wynagrodzenia rocznego po przepracowaniu pół roku,
5. Powiatowym Urzędzie Pracy w Inowrocławiu poprzez zmniejszenie o kwotę 17.689,- zł poz." Wynagrodzenia osobowe pracowników" a zwiększenie o ww. kwotę poz. "Zakup energii".
Zmiana zabezpiecza aktualne potrzeby jednostki.


Starosta
Leonard Maciejewski

Załączniki:

zal.213.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 91KB
  Data dodania: czwartek, 29 kwietnia 2004, godz. 13:15
  Typ MIME: application/pdf