BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu II kad.
Ilość odsłon: 542029

Data: 5 kwietnia 2004 r.
Nr uchwały: 216/2004
Dotyczy: odwołania Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Tarnówku
Uchwała nr 216/2004
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 5 kwietnia 2004 r.


w sprawie odwołania Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Tarnówku.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 162, poz. 1568)

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Odwołać Pana Dariusza Cykulskiego ze stanowiska Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Tamówku z dniem 5 kwietnia 2004 roku.

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Tadeusz Majewski

Członkowie Zarządu
Andrzej Antoniewicz
Bogdan Parada
Marek Szubarga

Radca Prawny
Jadwiga Kakiet


Uzasadnienie


Zgodnie z art. 32 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) do zadań zarządu powiatu należy w szczególności zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych powiatu. W dniu 5 kwietnia 2004 r. Zarząd Powiatu w Inowrocławiu podjął uchwałę nr 215/2004 w sprawie odwołania Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Ludzisku. Objęcie ww. stanowiska zaproponowano Panu Dariuszowi Cykulskiemu dotychczasowemu Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Tamówku. Pan Dariusz Cykulski propozycję zaakceptował.
W związku z powyższym zasadne jest przedłożenie przedmiotowej uchwały pod obrady Zarządu Powiatu w Inowrocławiu.


Starosta
Leonard Maciejewski