BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu II kad.
Ilość odsłon: 542835

Data: 30 grudnia 2002 r
Nr uchwały: 22/2002
Dotyczy: w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2002
Uchwała nr 22/2002
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 30 grudnia 2002 r.

w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2002

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220 i Nr 113, poz.984), art. 128 ust.2 pkt. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1251 i Nr 122, poz. 1315, z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 46, poz. 499, Nr 88, poz. 961, Nr 98, poz. 1070, Nr 100, poz. 1082, Nr 102, poz. 1116, Nr 125, poz. 1368 i Nr 145, poz. 1623 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 363 i 365, Nr 74, poz. 676 i Nr 113, poz.984),

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:


§l


Dokonać zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2002 r. przyjętym Uchwałą Nr XXXIII/259/2001 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 27 grudnia 200 l r. ( z późn. zm.) poprzez przeniesienie planowanych wydatków miedzy rozdziałami w dziale 801 "Oświata i wychowanie"

§2


Dokonać zmian w planach wydatków budżetowych jednostek poprzez przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami, zgodnie z wnioskami kierowników zainteresowanych jednostek.

§3

Zmiany w planach dochodów i wydatków określonych w § l i 2 niniejszej uchwały, w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 1.

§4Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Starosta
Leonard Maciejewski


Wicestarosta
Tadeusz Majewski


Radca Prawny
Henryka Kowalczewska


Uzasadnienie


Zgodnie z art. 128 ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 155 poz. 1014 z późn. zm.) dokonano zmian w planie wydatków budżetowych poprzez:
a) przeniesienia planowanych wydatków między rozdziałami i paragrafami w dziale 801 "Oświata i wychowanie" i tak:
- rozdział 80102 " Szkoły podstawowe specjalne" zwiększono o + 490,- zł
- rozdział 80111 "Gimnazja specjalne" zmniejszono o - 25.918,- zł
- rozdział 80114 "Zesp. ekonom. - administracyjne szkół" zmniejszono o - 16.926,- zł
- rozdział 80120 "Licea ogólnokształcące" zwiększono o +62.846,- zł
- rozdział 80130 "Szkoły zawodowe" zwiększono o +32.809,- zł
- rozdział 80134 "Szkoły zawodowe specjalne" zmniejszono o - 1.250,- zł
- rozdział 80140"Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego, oraz ośrodki dokształcania zawodowego" zmniejszono o - 37.051,- zł
- rozdział 80146 "Dokształc. i doskonalenie nauczycieli" zmniejszono o - 15.000,- zł
Powyższe zmiany spowodowane zostały koniecznością zabezpieczenia aktualnych potrzeb jednostek oświatowych, jak również przywrócenia uprzednio niesłusznie zdjętej kwoty 25.918,- zł z poz. "Wynagrodzenia osobowe pracowników" w rozdziale 80114 "Zespoły ekonomiczno - administracyjne szkół". Zmniejszenie planowanych wydatków o ww. kwotę zaksięgowane winno być w rozdziale 80111 "Gimnazja specjalne".
b) przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami (na wniosek kierowników jednostek organizacyjnych) i tak:
- Zarząd Dróg Powiatowych w Inowrocławiu - zmniejszono poz. "Składki na ubezpieczenia społeczne", "Składki na Fundusz Pracy" i "Zakup materiałów i wyposażenia", a zwiększono o kwotę 5.805,- zł poz. "Zakup usług pozostałych" ,
- Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu
. rozdział 63095 "Pozostała działalność" zmniejszono o 2.500,- zł poz. "Zakup usług pozostałych" a zwiększono o ww. kwotę poz. "Zakup
materiałów i wyposażenia",
. rozdział 7_0 19 "Rady powiatów" zmniejszono o kwotę 3.000,- zł poz. "Różne wydatki na rzecz osób fizycznych" a zwiększono o ww. kwotę poz. "Zakup usług pozostałych",
. rozdział 75020 "Starostwa powiatowe" zmniejszono poz. "Zakup usług remontowych" i "Zakup usług pozostałych" a zwiększono poz. "Zakup materiałów i wyposażenia" i "Zakup energii". Przeniesień dokonano na łączną kwotę 16.000,- zł,
- Komenda Powiatowa Policji w Inowrocławiu - zmniejszono poz. "Różne wydatki na rzecz osób fizycznych", "Składki na ubezpieczenia społeczne", "Składki na Fundusz Pracy", "Zakup środków żywności", "Zakup energii", "Zakup usług remontowych", "Podróże służbowe krajowe" i "Różne opłaty i składki", a zwiększono poz. "Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń", "Zakup materiałów i wyposażenia" oraz "Zakup usług pozostałych" o łączną kwotę 22.236,- zł,
- Dom Dziecka w Gniewkowie - zmniejszono o 1.000,- zł poz. "Zakup środków żywności" a zwiększono o ww. kwotę poz. "Zakup materiałów i wyposażenia",
- Dom Pomocy Społecznej w Kołudzie Małej - zmniejszono o kwotę 1.850,- zł poz. "Zakup energii" a zwiększono o ww. kwotę poz. "Zakup materiałów i wyposażenia", - Dom Pomocy Społecznej w Ostrowie - zmniejszono poz. "Składki na ubezpieczenia społeczne", "Składki na Fundusz Pracy", "Zakup materiałów i wyposażenia", "Podróże służbowe krajowe", "Opłaty na rzecz budżetów jednostek
samorządu terytorialnego" i "Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat" a zwiększenie poz. "Zakup środków żywności" i "Zakup leków i materiałów medycznych" o łączną kwotę 1.436,- zł,
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu (rozdział 85321 "Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności") - zmniejszono poz. "Wynagrodzenia osobowe pracowników" a zwiększono poz. "Zakup materiałów i wyposażenia" i ",Podróże służbowe krajowe" o łączną kwotę 1.140,- zł,
- Poradni.a Psychologiczno - Pedagogiczna w Inowrocławiu - zmniejszono o 600, zł poz. "Zakup usług remontowych" a zwiększono o ww. kwotę poz. "Zakup materiałów i wyposażenia",
- Młodzieżowy Dom Kultury w Inowrocławiu - zmniejszono poz. "Zakup energii" a zwiększono poz. "Zakup materiałów i wyposażenia" i "Zakup usług pozostałych" o łączną kwotę 5.100,- zł,
- Powiatowy Urząd Pracy w Inowrocławiu
. rozdział 85333 "Powiatowe urzędu pracy" - zmniejszono poz. "Wynagrodzenia osobowe pracowników", "Zakup materiałów i wyposażenia", "Zakup usług remontowych", "Zakup usług pozostałych", "Podróże służbowe krajowe" i "Pozostałe odsetki" a zwiększono poz. "Składki na ubezpieczenia społeczne", "Składki na Fundusz Pracy" i "Zakup energii" o łączną kwotę 24.796,- zł,
. rozdział 85156 "Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego" - zmniejszono o 38.074,- zł poz. "Składki na ubezpieczenie zdrowotne" a zwiększono o ww, kwotę poz. "Pozostałe odsetki".
Wszystkie ww. przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami zabezpieczają aktualne potrzeby jednostek.

Starosta
Leonard Maciejewski