BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu II kad.
Ilość odsłon: 541800

Data: 14 kwietnia 2004 r.
Nr uchwały: 220/2004
Dotyczy: uznania za niezasadną skargi na czynności Komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Powiatu Inowrocławskiego
Uchwała nr 220/2004
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 14 kwietnia 2004 r.


w sprawie uznania za niezasadną skargi na czynności Komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Powiatu Inowrocławskiego.

Na podstawie art. 32 ust. 1 i ust.2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 162, poz. 1568) oraz' art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 1, art. 40 ust. 1 pkt 1 i ust. 3, art. 67 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543, z 2001 r. Nr 129, poz. 1447 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 126, poz. 1070, Nr 130, poz. 1112, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1682, Nr 240, poz. 2058 oraz z 2003 r. Nr 1, poz. 15, Nr 80, poz. 717, poz. 720 i poz. 721, Nr 96, poz. 874, Nr 124, poz. 1152, Nr 162, poz. 1568 i Nr 203, poz. 1966) oraz § 13 pkt 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1998 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub gminy (Dz. U. nr 9, poz. 30 oraz z 2003 r. Nr 7, poz. 80 ).

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Uznać za niezasadną skargę Pana Kazimierza Nalewajka, złożoną na czynności Komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów, na zbycie nieruchomości stanowiących własność Powiatu Inowrocławskiego, a dotyczącą przeprowadzenia rokowań na zbycie nieruchomości położonej w Inowrocławiu przy ul. Dworcowej 55, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 68/7 o powierzchni 0,2075 ha, stanowiącej własność Powiatu Inowrocławskiego, dla której Sąd Rejonowy w Inowrocławiu prowadzi Księgę Wieczystą KW nr 42356.

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Tadeusz Majewski

Członkowie Zarządu
Andrzej Antoniewicz
Bogdan Parada
Marek Szubarga

Radca Prawny
Jadwiga Kakiet


Uzasadnienie


W dniu 08.04.2004 r. Postanowieniem Wojewoda Kujawsko - Pomorski z dnia 02.04.2004 r. znak: WRR.IV.0551/2/04 przekazał tutejszemu organowi skargę Pana Kazimierza Nalewajka na czynności związane z przeprowadzeniem rokowań na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Inowrocławskiego, położonej w Inowrocławiu przy ul. Dworcowej 55, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 68/7 o powierzchni 0,2075 ha, dla której Sąd Rejonowy w Inowrocławiu prowadzi Księgę Wieczystą KW nr 42356.
Analizując skargę- Pana Kazimierza Nalewajka organ stwierdził, że nie ma podstaw prawnych do unieważnienia negocjacji, ponieważ wskazana procedura była prowadzona zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 z późno zm.) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1998 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność gminy (Dz. U. Nr 9, poz. 30 z późn. zm.).
Zarzut mówiący o tym, że wycena dokonana przez rzeczoznawcę była "zawyżona po to, aby żaden oferent nie kupił ww. nieruchomości w drodze bezprzetargowej" jest nieporozumieniem, albowiem zasadą zbywania nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa lub komunalną jest zbywanie w drodze przetargów. Możliwość zbycia bezprzetargowego owszem ustawa umożliwia, ale tylko w określonych enumeratywnie wyliczonych w przepisach ustawy przypadkach.
W przedmiotowej sprawie Rada Powiatu w owej uchwale Nr XIV/98/2003 z dnia 24.09.2003 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu zabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Inowrocławiu przy ul. Dworcowej 55 pozwoliła na sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu.
Wobec faktu, że nieruchomość nie znalazła nabywcy w dwóch kolejnych przetargach, Zarząd Powiatu podjął uchwałę, by odstąpić od przeprowadzania dalszych przetargów i dokonać zbycia tejże nieruchomości w drodze rokowań. Jeśli chodzi o formę rokowań ustawodawca nie precyzuje jej w wyżej przytoczonych przepisach, pozostawiając tu dużą swobodę sprzedającemu, dlatego nie jest błędem zaproszenie do rokowań kilku oferentów.
W świetle powyższych faktów podjęcie niniejszej uchwały uważa się za zasadne.


Starosta
Leonard Maciejewski