BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu II kad.
Ilość odsłon: 541794

Data: 21 kwietnia 2004 r.
Nr uchwały: 221/2004
Dotyczy: dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2004 rok
Uchwała nr 221/2004
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 21 kwietnia 2004 r.


w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2004 rok.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz.1688 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568), art. 128 ust. 1 pkt. 1 oraz ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz.874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177) w związku z § 7 ust.2 uchwały nr XX/127/2004 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 25 lutego 2004 r. w sprawie budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2004 rok

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Dokonać zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2004 r. przyjętym Uchwałą nr XX/127/2004 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 25 lutego 2004 r. w ten sposób, iż:
1. w § 1 pkt. 1 "Dochody" kwotę ,,79.619.447,- zł" zastąpić kwotą ,,79.671.838,- zł"
2. w § 2 pkt. l "Wydatki" kwotę ,,82.619.447,- zł" zastąpić kwotą ,,82.671.838,- zł"

§2


Dokonać zmian w planach wydatków budżetowych jednostek poprzez przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami, zgodnie z wnioskami kierowników zainteresowanych jednostek.

§3


Zmiany w planach dochodów i wydatków określonych w §1 i §2 niniejszej uchwały w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 1 i 2.

§4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Tadeusz Majewski

Członkowie Zarządu
Andrzej Antoniewicz
Bogdan Parada
Marek Szubarga

Radca Prawny
Iwona Dorna


Uzasadnienie


1. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 29 marca 2004 r. Nr WFB.I.-3011/10/2004 dokonano zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 52.391,- zł w dziale 710 "Działalność usługowa", rozdziale 71015 "Nadzór budowlany", § 2110 "Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat" z przeznaczeniem na:
a) sfinansowanie skutków przechodzących z 2003 r. z tytułu zwiększenia zatrudnienia od 1 listopada 2003 r. w grupie członków korpusu służby cywilnej - kwota 40.130,- zł,
b) sfinansowanie wydatków związanych ze zwiększeniem zatrudnienia o 0,5 etatu w grupie członków korpusu służby cywilnej na obsługę finansowo - księgowo - kadrową od dnia 1 kwietnia 2004 r. - kwota 12.261,- zł.
O kwotę 52.391,- zł zwiększono planowane wydatki w dziale i rozdziale jw.
2. Przeniesień planowanych wydatków między paragrafami dokonano w:
a) Starostwie Powiatowym ( rozdział 85149 "Programy polityki zdrowotnej") poprzez zmniejszenie o kwotę 60.000,- zł poz. "Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych" a zwiększenie o ww. kwotę poz. "Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej".
Komisja Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Powiatu w Inowrocławiu na posiedzeniu w dniu 26 marca 2004 r. podjęła decyzję aby wszystkie środki zabezpieczone na programy profilaktyki zdrowotnej w budżecie na 2004 r. przeznaczyć dla PS ZOZ Inowrocław na program profilaktyczny" W czesne wykrywanie raka przełyku i przełyku Barretta",
b) Domu Dziecka w Jaksicach poprzez zmniejszenie o kwotę 3.246,- zł poz. "Składki na ubezpieczenia społeczne" a zwiększenie o ww. kwotę poz. "Dodatkowe wynagrodzenie roczne".
Powyższe spowodowane zostało nieprawidłowym zaplanowaniem wydatków w poz. "Dodatkowe wynagrodzenie roczne",
c) Domu Pomocy Społecznej w Ostrowie poprzez zmniejszenie o kwotę 2.460,- zł poz. "Zakup materiałów i wyposażenia" a zwiększenie poz. "Podatek od nieruchomości" o kwotę 960,- zł i "Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego" o 1.500,- zł.
Powyższa zmiana zabezpiecza środki na podatek od nieruchomości i opłaty na rzecz Urzędu Marszałkowskiego związane z korzystaniem ze środowiska,
d) Domu Pomocy Społecznej w Inowrocławiu poprzez zmniejszenie poz. "Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń" o kwotę 500,- zł, "Zakup materiałów i wyposażenia" o 5.900,- zł, "Zakup usług pozostałych" o 3.000,- zł i "Podróże służbowe krajowe" o 600,- zł a zwiększenie o kwotę 10.000,- zł poz. "Zakup usług remontowych".
Ww. zmiany zabezpieczają środki na naprawę i konserwację urządzeń w kotłowni gazowej, dźwigu i naprawę samochodu.


Starosta
Leonard Maciejewski

Załączniki:

zal.1.221.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 44KB
  Data dodania: czwartek, 29 kwietnia 2004, godz. 13:48
  Typ MIME: application/pdf
 
zal.2.221.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 105KB
  Data dodania: czwartek, 29 kwietnia 2004, godz. 13:49
  Typ MIME: application/pdf