BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu II kad.
Ilość odsłon: 541763

Data: 5 maja 2004 r.
Nr uchwały: 227/2004
Dotyczy: sposobu rozdysponowania wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2004 rok
Uchwała nr 227/2004
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 5 maja 2004 r.


w sprawie sposobu rozdysponowania wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2004 rok.


Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 162, poz.1568), w zw. z art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 i Nr 115, poz.1229, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 233, poz. 1957 oraz z 2003 r. Nr 46, poz. 392, Nr 80, poz. 717 i 721, Nr 162, poz. 1568, Nr 175, poz. 1693, Nr 190, poz. 1865 i Nr 217, poz. 2124 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177 i Nr 49, poz. 464) oraz zgodnie z Planem przychodów i wydatków Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2004 będącym załącznikiem do uchwały Nr XX/127/2004 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 25 lutego 2004 r. w sprawie budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2004 rok i uchwałą Nr XXI/131/2004 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Inowrocławskiego na 2004 r.

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:

§1


Przyjąć sposób rozdysponowania wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2004 rok zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§2


Wykonanie uchwały powierza się Staroście Inowrocławskiemu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Uzasadnienie


Na sesji Rady Powiatu 25 lutego 2004 roku zatwierdzono budżet na 2004 rok. Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2004 jest załącznikiem nr 14 do w/w budżetu.

Rada Powiatu upoważniła Zarząd Powiatu do szczegółowego rozdysponowania środków. Do Starostwa wpłynęło 20 wniosków na łączną kwotę 1 814 200 zł.

Zgodnie z art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), do kompetencji Zarządu Powiatu należy wykonywanie budżetu powiatu.

STAROSTA
Leonard Maciejewski

Z up. SKARBNIKA POWIATU
Jadwiga Mrozowska
główny księgowy

Załączniki:

zal1-227.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 85KB
  Data dodania: wtorek, 22 czerwca 2004, godz. 13:46
  Typ MIME: application/pdf