BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu II kad.
Ilość odsłon: 542060

Data: 5 maja 2004 r.
Nr uchwały: 228/2004
Dotyczy: nadania Regulaminu Organizacyjnego Gospodarstwu Pomocniczemu przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościelcu
Uchwała nr 228/2004
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 5 maja 2004 r.


w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Gospodarstwu Pomocniczemu przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościelcu.


Na podstawie art. 36 ust. l ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z 2002r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz.984, Nr 153,.poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003r. Nr 162, poz. 1568 )

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:

§ 1


Nadać Regulamin Organizacyjny Gospodarstwu Pomocniczemu przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościelcu, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie
do uchwały nr 228/2004
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 5 maja 2004 r.


Zgodnie z uchwałą nr 187/2004 z 14 stycznia 2004 r. Zarząd Powiatu w Inowrocławiu wyraził zgodę na utworzenie gospodarstwa pomocniczego przy Zespole Szkól Ponadgimnazjalnych w Kościelcu.

Art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) stanowi, że organizację i zasady funkcjonowania tego typu jednostek określają regulaminy organizacyjne uchwalone przez zarząd powiatu.

W związku z powyższym wywołanie niniejszej uchwały staje się zasadne.

STAROSTA
Leonard Maciejewski

Załączniki:

zal-228.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 20KB
  Data dodania: wtorek, 22 czerwca 2004, godz. 13:47
  Typ MIME: application/pdf