BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu II kad.
Ilość odsłon: 542905

Data: 1 czerwca 2004 r.
Nr uchwały: 236/2004
Dotyczy: przyjęcia do wiadomości rocznego sprawozdania rzeczowo - finansowego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu za 2003 rok
Uchwała nr 236/2004
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 1 czerwca 2004 roku


w sprawie przyjęcia do wiadomości rocznego sprawozdania rzeczowo - finansowego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu za 2003 rok.


Na podstawie art. 67 ust. 3 pkt. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408, z 1992 r. Nr 63, poz. 315, z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z 1995 r. Nr 138, poz. 682 i Nr 141, poz. 692, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 769 i Nr 158, poz. 1041, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756 i Nr 162, poz. 1115, z 1999 r. Nr 28, poz. 255 i 256 i Nr 84, poz. 935, z 2000 r. Nr 3, poz. 28, Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 489, Nr 84, poz. 948, Nr 114, poz. 1193 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 45, Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1083, Nr 111, poz. 1193, Nr 113, poz. 1207, Nr 126, poz. 1382, 1383 i 1384 i Nr 128, poz. 1407, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 124, poz. 1151 i 1152 i Nr 171, poz. 1663 oraz Nr 223, poz. 2215), § 6 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 listopada 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej i nad jednostkami transportu sanitarnego (Dz. U. Nr 94, poz. 1097) oraz art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz.1806 i z 2003 r. Nr 162, poz.1568 oraz 2004 r. Nr 102, poz. 1055) w związku z uchwałą Nr XXII/164/2000 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 29 listopada 2000 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu w Inowrocławiu do sprawowania nadzoru nad zakładami opieki zdrowotnej

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:

§1


1. Przyjąć do wiadomości roczne sprawozdanie rzeczowo- finansowe Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu za 2003 rok.

2. Sprawozdanie o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik pod nazwą "Sprawozdanie z wykonania planu finansowo - rzeczowego PS ZOZ w Inowrocławiu w 2003 roku" do niniejszej uchwały.

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE


Dyrektor PS ZOZ w Inowrocławiu złożył wniosek dotyczący przedstawienia sprawozdania z realizacji planu rzeczowo - finansowego i sprawozdania finansowego PS ZOZ w Inowrocławiu łącznie z raportem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego tegoż Zakładu za rok obrotowy 2003 wraz z pozytywną opinią Rady Społecznej PS ZOZ z dnia 24 maja 2004 r. zawartą w Uchwale Nr VIII/III/2004 w sprawie zaopiniowania sprawozdania z wykonania planu rzeczowo - finansowego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu na rok 2003 oraz zaopiniowania sprawozdania finansowego i sposobu pokrycia straty Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu za rok 2003.

Podstawy prawne do podjęcia przedmiotowej uchwały stanowią: uchwała Rady Powiatu w Inowrocławiu Nr XXII/164/2000 z dnia 29 listopada 2000 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu w Inowrocławiu do sprawowania nadzoru nad zakładami opieki zdrowotnej i art. 67 ust. 3 pkt. 3 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej oraz § 6 ust 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 listopada 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej i nad jednostkami transportu sanitarnego, który mówi "podmiot sprawujący nadzór analizuje roczne sprawozdanie rzeczowo – finansowe jednostki organizacyjnej...." w ramach kontroli i oceny legalności, gospodarności, celowości oraz rzetelności gospodarki finansowej.

Zgodnie z powołanymi przepisami Zarząd Powiatu przyjmuje roczne sprawozdanie rzeczowo-finansowe PS ZOZ w Inowrocławiu.

Mając na uwadze powyższe zasadne jest wywołanie niniejszej uchwały

STAROSTA
Leonard Maciejewski