BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu II kad.
Ilość odsłon: 542041

Data: 1 czerwca 2004 r.
Nr uchwały: 237/2004
Dotyczy: darowizny zestawu komputerowego dla Aresztu Śledczego w Inowrocławiu
Uchwała Nr 237/2004
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 1 czerwca 2004 r.


w sprawie: darowizny zestawu komputerowego dla Aresztu Śledczego w Inowrocławiu.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 213, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055), w związku z art. 2 ustawy z dnia 26 kwietnia 1996 r. o Służbie Więziennej (Dz.U. z 2002 r. Nr 207, poz. 1761 z późn. zmianami)

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:

§ 1


Wyrazić zgodę na przekazanie w formie darowizny sprzętu komputerowego o parametrach opisanych w uzasadnieniu, o wartości początkowej 2.602,03 zł (słownie: dwa tysiące sześćset dwa złote 03/100) Aresztowi Śledczemu w Inowrocławiu, ul. Narutowicza 46, 88 - 100 Inowrocław.

§2


Przekazanie sprzętu komputerowego nastąpi na podstawie zawartej umowy darowizny.

§3


Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie


Z okazji Dnia Pracownika Służby Penitencjarnej Zarząd Powiatu w Inowrocławiu, w nagrodę za wieloletnią i owocną współpracę, postanawia przekazać w formie darowizny Aresztowi Śledczemu w Inowrocławiu, sprzęt komputerowy o poniższych parametrach:

- procesor Intel Celeron 2,4 MHz - 1 szt.,
- Intel płyta gł. Bayfield D865GBF DDR400/333/266, VGA, LAN, A TX, retail - 1 szt.,
- pamięć RAM DDR 256MB PC – 400 - 1 szt.,
- dysk łIDD 40 GB Seagate Baracuda/ 7200 mbr - 1 szt.,
- napęd CD - Rom LG - 1 szt.,
- stacja dysków 3,5" 1,44 MB - 1 szt.,
- klawiatura PS/2 standard - 1 szt.,
- mysz + podkładka PS/2 standard - 1 szt.,
- obudowa z zasilaczem A TX 300 VA - 1 szt.,
- Windows Xp Home - 1 szt.,
- monitor Philips 107 T 50 - 1 szt.,

W myśl art. 32, ust. 2 pkt 3 ustawy z 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), do zadań Zarządu Powiatu należy między innymi gospodarowanie mieniem powiatu.
W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.