BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu II kad.
Ilość odsłon: 542038

Data: 9 czerwca 2004 r.
Nr uchwały: 238/2004
Dotyczy: dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2004 rok
Uchwała nr 238/2004
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 9 czerwca 2004 r.


w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2004 rok.


Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz.1688 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055), art. 128 ust.1 pkt. 1 i 2 oraz ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz.874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177 i Nr 93, poz. 890) w związku z § 7 ust.2 uchwały nr XX/127/2004 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 25 lutego 2004 r. w sprawie budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2004 rok

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:

§1


Dokonać zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2004 r. przyjętym uchwałą nr XX/127/2004 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 25 lutego 2004 r. (z późn. zm.) w ten sposób, iż:
1. w § 1 pkt. 1 "Dochody" kwotę "80.028.182,- zł" zastąpić kwotą "80.203.182,- zł"
2. w § 2 pkt.1 "Wydatki" kwotę "83.028.182,- zł" zastąpić kwotą "83.203.182,- zł"

§2

Dokonać zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2004 r. poprzez uruchomienie rezerwy ogólnej na kwotę 32.388,- zł z przeznaczeniem na zwiększenie planowanych wydatków w dziale 801 "Oświata i wychowanie".

§3

Dokonać zmian w planach wydatków budżetowych jednostek poprzez przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami, zgodnie z wnioskami kierowników zainteresowanych jednostek.

§4


Zmiany w planach dochodów i wydatków określonych w § 1, § 2 i § 3 niniejszej uchwały w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 1 i 2.

§5


Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§6


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie do uchwały nr 238/2004
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 9 czerwca 2004 r.


1. Zgodnie z decyzjami Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.-3011/19/2004 z dnia 13 maja br. i Nr WFB.I.-3011/20/2004 z 18 maja 2004 r. dokonano zwiększenia planowanych dochodów o łączną kwotę 75.000,- zł

z czego:

- dział 710 "Działalność usługowa", rozdział 71013 "Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)", § 2110 "Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat" – kwota 25.000,- zł,
z przeznaczeniem na prace geodezyjne i kartograficzne: założenie ewidencji budynków i lokali głównie na terenach miast, wykonanie mapy numerycznej ewidencyjnej terenów wiejskich, weryfikację granic obrębów,
- dział 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa", rozdział 75411 "Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej", § 2110 "Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat" – kwota 50.000,- zł
z przeznaczeniem na pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem gotowości bojowej jednostek ratowniczo - gaśniczych oraz zapłatę składek na ubezpieczenia emerytalno - rentowe.
O ww. kwoty zwiększono planowane wydatki (w działach i rozdziałach jw.).

2. Na skutek zawartego porozumienia z Gminą i Miastem Janikowo w sprawie przekazania Powiatowi środków w wysokości 100.000,- zł jako pomoc finansową na przebudowę drogi nr 2548 C Rybitwy - Janikowo ul. Przemysłowa dokonano zwiększenia planowanych dochodów w § 6610 "Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego", rozdziale 60014 "Drogi publiczne powiatowe", dziale 600 "Transport i łączność".
O ww. kwotę zwiększono planowane wydatki w dziale i rozdziale jw.

3. Przeniesień planowanych wydatków między paragrafami dokonano w:
a) Zarządzie Dróg Powiatowych w Inowrocławiu poprzez zmniejszenie poz. "Zakup usług remontowych" o 45.533,- zł, "Różne opłaty i składki" o 229,- zł i "Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego" o 47,- zł a zwiększenie poz. "Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń" o 15.900,- zł, "Zakup materiałów i wyposażenia" o 13.000,- zł, "Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych" o 16.059,- zł oraz "Podatek od nieruchomości o 850,- zł. Powyższe spowodowane zostało koniecznością zabezpieczenia środków na zakup biletów i druków, wydatki BHP i odpis na ZFŚS w związku z zatrudnieniem 20 pracowników parkingowych i 6 sprzątaczy oraz na podatek od nieruchomości i opłaty na rzecz budżetów j.s.t.,

b) Zespole Szkół im. J. Kilińskiego w Inowrocławiu poprzez zmniejszenie o kwotę 2.000,- zł poz. "Zakup usług pozostałych" a zwiększenie o ww. kwotę poz. "Zakup energii".
Zmiana spowodowana została koniecznością dokonania zapłaty za energię elektryczną, cieplną i wodę,

c) Młodzieżowym Domu Kultury w Inowrocławiu poprzez zmniejszenie o kwotę 4.000,- zł poz. "Zakup materiałów i wyposażenia" a zwiększenie o ww. kwotę poz. "Zakup energii".
Powyższe spowodowane zostało koniecznością zapłaty za energię elektryczną i wodę.

4. Dokonano uruchomienia rezerwy ogólnej w kwocie 32.388,- zł z przeznaczeniem na wykonanie robót dodatkowych na obiekcie Hali Widowiskowo - Sportowej w Kruszwicy, których nie można było przewidzieć wcześniej, a zaszła konieczność ich wykonania.

Podstawę prawną do podjęcia niniejszej uchwały stanowi art. 128 ust.1 pkt.1 i 2 oraz ust. 2 pkt.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm. ). Z powołanego przepisu wynika, iż w toku wykonywania budżetu zarząd może dokonywać zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w zakresie określonym w przepisach prawa. W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.


STAROSTA
Leonard Maciejewski

Załączniki:

zal1-238.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 29KB
  Data dodania: wtorek, 22 czerwca 2004, godz. 14:02
  Typ MIME: application/pdf
 
zal2-238.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 43KB
  Data dodania: wtorek, 22 czerwca 2004, godz. 14:03
  Typ MIME: application/pdf