BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu II kad.
Ilość odsłon: 566346

Data: 9 czerwca 2004 r.
Nr uchwały: 239/2004
Dotyczy: oddania w użyczenie nieruchomości położonej w Pieckach gm. Kruszwica
Uchwała nr 239/2004
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 9 czerwca 2004 r.


w sprawie oddania w użyczenie nieruchomości położonej w Pieckach gm. Kruszwica.


Na podstawie art. 25 b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000r., Nr 46, poz. 543, z 2001r. Nr 129, poz. 1447 i Nr 154, poz. 1800, z 2002r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 126, poz. 1070, Nr 130, poz. 1112, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz.1682, Nr 240, poz. 2058, z 2003r. Nr 1, poz. 15, Nr 80, poz.717, poz. 720 i poz. 721, Nr 96, poz. 874, Nr 124, poz.1152, Nr 162, poz. 1568, Nr 203, poz.
1966, Nr 217, poz. 2124 oraz z 2004r. Nr 6, poz. 39, Nr 19, poz. 177, Nr 91, poz. 870, Nr 92, poz. 880) oraz art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. Dz 2001r. Nr 142, poz. 1592, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004r. Nr 102, poz. 1055).

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:

§1


Wyrazić zgodę na oddanie w bezpłatne użyczenie Gminie Kruszwica na okres 10 lat nieruchomość stanowiącą własność Powiatu Inowrocławskiego. Przedmiotowa nieruchomość jest położona w Pieckach Gmina Kruszwica, oznaczona jako działka nr 139/5 o pow. 0,0049 ha, bez KW.

§2


Gmina Kruszwica zobowiązana jest korzystać z nieruchomości zgodnie z przeznaczeniem tj. na cele związane z lokalizacją kanalizacji sanitarnej - pod przepompownię ścieków.

§3


Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§4


Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Uzasadnienie do Uchwały nr 239/2004
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 9 czerwca 2004r.


Burmistrz Kruszwicy zwrócił się z wnioskiem o przekazanie na rzecz Gminy Kruszwica nieruchomości położonej w miejscowości Piecki gmina Kruszwica z przeznaczeniem na cele kanalizacji sanitarnej - pod przepompownię.

Wymieniona w uchwale nieruchomość objęta została decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydaną przez Burmistrza Kruszwicy z dnia 23.10.2001r., nr 7331-107/2001 oraz decyzją zatwierdzającą projekt budowlany wraz z wydaniem pozwolenia na budowę, Starosty Inowrocławskiego z dnia 25.04.2002r., nr AiB 7351-6/21/2002.

Zgodnie z projektem budowlanym na terenie działki nr 139/5 przewidziana jest realizacja przepompowni ścieków P-4.

Nieruchomość będąca przedmiotem uchwały została zaliczona do kategorii dróg powiatowych. Postępowanie komunalizacyjne nie zostało jeszcze zakończone, lecz z uwagi na termin składania wniosków przez inwestorów na dofinansowanie inwestycji budowy kanalizacji z funduszy unijnych podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

W terminie późniejszym zostanie przez Zarząd Powiatu wszczęta procedura zbycia na rzecz Gminy Kruszwica nieruchomości opisanej w§ 1 uchwały.

Zgodnie z art. 25 b ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.z 2000r. nr 46, poz. 543 ) przedmiotowymi działkami, które znajdują się w powiatowym zasobie nieruchomości gospodaruje Zarząd Powiatu, w związku z powyższym Zarząd Powiatu podejmuje między innymi uchwały dotyczące oddania w użyczenie na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn.zm.).

W art. 12 ustawy o samorządzie powiatowym, który stanowi jakie sprawy należą do wyłącznej właściwości Rady, nie wymienia się uchwał związanych z użyczaniem nieruchomości.

Warunki użyczenia będą uregulowane umową użyczenia, która będzie zawarta pomiędzy Powiatem Inowrocławskim a Gminą Kruszwica w terminie późniejszym.

STAROSTA
Leonard Maciejewski