BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu II kad.
Ilość odsłon: 542863

Data: 8 stycznia 2003 r
Nr uchwały: 24/2003
Dotyczy: w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu darowizny aparatu do przesiewowych badań słuchu noworodków metodą otoemisji akustycznych dla Oddziału Noworodkowego
Uchwała nr 24/2003
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 8 stycznia 2003 r.


w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu darowizny aparatu do przesiewowych badań słuchu noworodków metodą otoemisji akustycznych dla Oddziału Noworodkowego.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z,dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, i Nr 200, poz. 1688) w związku z pkt 7 załącznika do uchwały Nr XVIII/118/2000 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 28 czerwca 2000 r. w sprawie określenia zasad zbywania, wydzierżawiania lub wynajęcia majątku trwałego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu oraz dokonywania przez ten Zakład zakupu lub przyjęcia darowizny aparatury i sprzętu medycznego

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:

§1


Wyrazić zgodę na przyjęcie przez Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu darowizny aparatu do przesiewowych badań słuchu noworodków metodą otoemisji akustycznych, wartości 13 794, 00 PLN (słownie: trzynaście tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt cztery 00/1 00 PLN) od Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy z siedzibą w Warszawie, z przeznaczeniem dla Oddziału Noworodkowego Szpitala Powiatowego w Inowrocławiu.

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Tadeusz Majewski

Radca Prawny
Henryka Kowalczewska


Uzasadnienie


W dniu 17 grudnia 2002 r. do Zarządu wpłynął wniosek Dyrektora Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu o wyrażenie zgody na przyjęcie przez Zakład darowizny aparatu do przesiewowych badań słuchu noworodków metodą otoemisji akustycznych dla Oddziału Noworodkowego. W 2001 r. PS ZOZ w Inowrocławiu został poinformowany przez Fundację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, iż Fundacja zamierza przekazać w darze w/w aparat.
Jest to sprzęt medyczny, którego zastosowanie pozwoli na wczesne wykrywanie zaburzeń słuchu u noworodków, co umożliwi podjęcie szybkiego, właściwego leczenia.
Rada Społeczna Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Inowrocławiu uchwałą z dnia 19 listopada 2001 r. Nr XXI/III/2001 pozytywnie zaopiniowała przyjęcie darowizny aparatu do przesiewowych badań słuchu noworodków metodą otoemisji akustycznych.
Mając na względzie fakt, iż doposażenie w w/w aparat Oddziału Noworodkowego wpłynie na poprawę jakości opieki medycznej nad noworodkiem, uważam za zasadne wywołanie niniejszej uchwały.


Starosta
Leonard Maciejewski