BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu II kad.
Ilość odsłon: 542896

Data: 16 czerwca 2004 r.
Nr uchwały: 241/2004
Dotyczy: likwidacji środków trwałych, znajdujących się w ewidencji Gospodarstwa Pomocniczego przy Domu Pomocy Społecznej w Parchaniu.
Uchwała nr 241/2004
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 16 czerwca 2004 r.


w sprawie likwidacji środków trwałych, znajdujących się w ewidencji Gospodarstwa Pomocniczego przy Domu Pomocy Społecznej w Parchaniu.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806 i z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. nr 102, poz. 1055)

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Wyrazić zgodę na likwidację - poprzez złomowanie - następujących środków trwałych znajdujących się w ewidencji Gospodarstwa Pomocniczego przy Domu Pomocy Społecznej w Parchaniu:
1. śrutownik - nr inwentarzowy V/590/10, rok produkcji 1972,
2. sieczkarnia - nr inwentarzowy V/590/11, rok produkcji 1967.

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Kierownikowi Gospodarstwa Pomocniczego przy Domu Pomocy Społecznej w Parchaniu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Tadeusz Majewski

Członkowie Zarządu
Andrzej Antoniewicz
Bogdan Parada
Marek Szubarga


Uzasadnienie


W myśl art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) do zadań zarządu powiatu należy w szczególności gospodarowanie mieniem powiatu.
Pismem znak: Gosp./3105/2004 z dnia 28 kwietnia 2004 r. Kierownik Gospodarstwa Pomocniczego przy Domu Pomocy Społecznej w Parchaniu zwrócił się do Zarządu Powiatu w Inowrocławiu z wnioskiem o wyrażenie zgody na likwidację następujących środków trwałych:
1. śrutownik - nr inwentarzowy V /590/10, rok produkcji 1972, o wartości księgowej 800,00 całkowicie umorzonej na dzień 31.12.1994 r.,
2. sieczkarnia - nr inwentarzowy V /590/11, rok produkcji 1967, o wartości księgowej 200,00 całkowicie umorzonej na dzień 31.12.1994 r.
Do wniosku dołączono protokół sporządzony przez Komisję likwidacyjną w dniu 28 kwietnia 2004 r. dotyczący oceny przydatności do użytku maszyn i urządzeń rolniczych. Komisja po dokonaniu oględzin w/w środków trwałych stwierdziła, że nie nadają się one do remontu.
Biorąc pod uwagę wniosek Kierownika Gospodarstwa Pomocniczego zły stan techniczny urządzeń spowodowany jest tym, iż są one przestarzałe i wyeksploatowane, dlatego nadają się jedynie na złomowanie.
Zatem zasadne jest przekazanie projektu przedmiotowej uchwały pod obrady Zarządu Powiatu w Inowrocławiu.


Starosta
Leonard Maciejewski