BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu II kad.
Ilość odsłon: 542019

Data: 16 czerwca 2004 r.
Nr uchwały: 246/2004
Dotyczy: powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kobylnikach.
Uchwała nr 246/2004
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 16 czerwca 2004 r.


w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kobylnikach.

Na podstawie art. 5c pkt.2 art. 36a ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz.496, z 1997 r. Nr 28, poz.153 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 117, poz.759 i Nr 162, poz.1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, poz.19, poz.239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz.1104, Nr 120, poz.1268 i Nr 122, poz.1320, z 2001 r. Nr 111, poz.1194 i Nr 144, poz.1615, z 2002 r. Nr 41, poz. 362, Nr 113, poz. 984, Nr 141, poz. 1185 i Nr 200, poz. 1683 oraz z 2003 r. Nr 6, poz. 65, Nr 128, poz.1176, Nr 137, poz. 1304, Nr 203, poz. 1966, z 2004 r. Nr 99, poz. 1001 ) oraz art.32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1683, Nr 214, poz. 1806 z 2004 r. Nr 102, poz. 1056).

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Powołać Komisję Konkursową w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kobylnikach w składzie:
a) przedstawiciele organu prowadzącego placówkę:
- Jerzy Naumann - przewodniczący Komisji
- Ryszard Oczachowski
- Józef Ratajczak
b) przedstawiciele organu sprawującego nadzór pedagogiczny:
- Bogna Łoś
- Lidia Maciejewska
- Elżbieta Nowak
c) przedstawiciele rady pedagogicznej:
- Agnieszka Gapińska
- Grażyna Markowicz
d) przedstawiciele rady rodziców:
- Barbara Kotas
- Jerzy Stanny
e) przedstawiciele zakładowych organizacji związkowych:
- Włodzimierz Grzybowski
- Tomasz Marcinkowski

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Tadeusz Majewski

Członkowie Zarządu
Andrzej Antoniewicz
Bogdan Parada
Marek Szubarga


Uzasadnienie


14 października 2004 r. kończy się kadencja dotychczasowego dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kobylnikach.
W związku z powyższym na podstawie art. 36a ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. z 1996 r. Dz. U. Nr 67 poz. 329 z późn. zm.) oraz art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) konieczne jest powołanie Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora wyżej wymienionej placówki.


Starosta
Leonard Maciejewski