BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu II kad.
Ilość odsłon: 542858

Data: 23 czerwca 2004 r.
Nr uchwały: 248/2004
Dotyczy: powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Inowrocławiu.
Uchwała nr 248/2004
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 23 czerwca 2004 r.


w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Inowrocławiu.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055) oraz art. 112 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 oraz Nr 99, poz. 1001) w związku z § 1 i 4 uchwały nr XXIII/164/2004 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 26 maja 2004 r. w sprawie przekształcenia Domu Pomocy Społecznej w Kołudzie Małej w filię Domu Pomocy Społecznej w Inowrocławiu

Zarząd Powiatu po zasięgnięciu opinii
Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu
uchwala, co następuje:


§1


Powierzyć pełnienie obowiązków dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Inowrocławiu Panu Adamowi Matuszakowi na okres od 1 lipca 2004 roku do 31 sierpnia 2004 r.

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Tadeusz Majewski

Członkowie Zarządu
Andrzej Antoniewicz
Bogdan Parada
Marek Szubarga


Uzasadnienie


Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) do zadań zarządu powiatu należy w szczególności zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych powiatu.
Ponadto zgodnie z art. 112 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.) zarząd powiatu zatrudnia kierowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej (..) po zasięgnięciu opinii kierownika powiatowego centrum pomocy rodzinie.
W dniu 26 maja 2004 r. Rada Powiatu w Inowrocławiu podjęła uchwałę nr XXIII/164/2004 w sprawie przekształcenia Domu Pomocy Społecznej w Kołudzie Małej w filię Domu Pomocy Społecznej w Inowrocławiu.
Jednocześnie w związku z podjęciem przez Zarząd Powiatu w Inowrocławiu uchwały nr 242/2004 z dnia 16 czerwca 2004 r. w sprawie rozwiązania umowy o pracę z Dyrektorem Domu Pomocy Społecznej w Inowrocławiu zachodzi konieczność przekazania obowiązków dyrektora ww. jednostki Panu Adamowi Matuszakowi. Powyższe wynika z faktu, że umowa o pracę z dotychczasowym dyrektorem rozwiązuje się z dniem 31 sierpnia 2004 roku i do czasu jej rozwiązania będzie on wykorzystywał urlop (zaległy za 2003 r. w liczbie 13 dni oraz za 2004 r. proporcjonalnie do okresu zatrudnienia w liczbie 18 dni) i ma na celu zapewnienie właściwego funkcjonowania jednostki.
Zatem zasadne jest przedłożenie przedmiotowej uchwały pod obrady Zarządu Powiatu w Inowrocławiu.


Starosta
Leonard Maciejewski