BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu II kad.
Ilość odsłon: 568196

Data: 30 czerwca 2004 r.
Nr uchwały: 253/2004
Dotyczy: zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2004.
Uchwała nr 253/2004
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 30 czerwca 2004 r.


w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2004

Na podstawie art. 29 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851 oraz z 2004 r. Nr 19, poz.177 i Nr 93, poz. 890) w związku z art.32 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558 Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz.1688 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055)

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:

§1


Dokonać zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2004 rok, przyjętego uchwałą nr 207/2004 Zarządu Powiatu w Inowrocławiu z dnia 3 marca 2004 r. w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2004, zmienionego uchwałami Zarządu Powiatu nr 214/2004 z dnia 31 marca 2004 r., nr 231/2004 z dnia 11 maja 2004 r. i nr 234/2004 z dnia 27 maja 2004 r., zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2.

§2


Udzielić podległym i nadzorowanym jednostkom informacji o zmianie harmonogramu określonego w §1 uchwały.

§3


Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Tadeusz Majewski

Członkowie Zarządu
Andrzej Antoniewicz
Bogdan Parada
Marek Szubarga


Uzasadnienie


Zasadność podjęcia niniejszej uchwały wynika z art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm. ), zgodnie z którym zarząd jednostki samorządu terytorialnego opracowuje harmonogram realizacji dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego.
W związku ze zmianą budżetu powiatu na skutek decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego, zawartego porozumienia z Gminą i Miastem Janikowo, podpisania aneksu do zawartej umowy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, wprowadzenia ponadplanowych dochodów ze sprzedaży składników majątkowych oraz przeniesień planowanych wydatków między działami i rozdziałami dokonano zmiany opracowanego uprzednio harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2004 r.


Starosta
Leonard Maciejewski

Załączniki:

zal.1.253.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 126KB
  Data dodania: wtorek, 13 lipca 2004, godz. 13:17
  Typ MIME: application/pdf
 
zal.2.253.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 120KB
  Data dodania: wtorek, 13 lipca 2004, godz. 13:18
  Typ MIME: application/pdf