BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu II kad.
Ilość odsłon: 541764

Data: 30 czerwca 2004 r.
Nr uchwały: 254 /2004
Dotyczy: powierzenia stanowiska pełniącego obowiązki Dyrektora Powiatowego Młodzieżowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kruszwicy.
Uchwała nr 254 /2004
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 30 czerwca 2004 r.


w sprawie powierzenia stanowiska pełniącego obowiązki Dyrektora Powiatowego Młodzieżowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kruszwicy.

Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055) w związku z art. 36a ust. 4a i ust.9a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1320, z 2001 r. Nr 111, poz. 1194 i Nr 144, poz. 1615, z 2002 r. Nr 41, poz. 362, Nr 113, poz. 984, Nr 141, poz. 1185 i Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 6, poz. 65, Nr 128, poz. 1176, Nr 137, poz. 1304 i Nr 203, poz. 1966 oraz z 2004 r. Nr 69, poz. 624, Nr 96, poz. 959 i Nr 99, poz.1001)

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Powierzyć z dniem 1 lipca 2004 r. Panu Lechowi Sobeckiemu stanowisko pełniącego obowiązki Dyrektora Powiatowego Młodzieżowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kruszwicy, na czas określony, do dnia powierzenia stanowiska Dyrektora tej placówki, jednak nie dłużej niż na okres 6 miesięcy.

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Tadeusz Majewski

Członkowie Zarządu
Andrzej Antoniewicz
Bogdan Parada
Marek Szubarga


Uzasadnienie


Uchwałą nr XXIV/175/2004 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 23 czerwca 2004 r. utworzony został Powiatowy Młodzieżowy Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kruszwicy.
Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) zarząd powiatu wykonuje uchwały rady powiatu i zadania powiatu określone przepisami prawa. Do zadań zarządu powiatu należy w szczególności zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych powiatu należy do zadań zarządu powiatu.
W myśl z art. 36 a ust. 4a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 106, poz. 496 z późn. zm.) do czasu powierzenia stanowiska dyrektora na zasadach określonych w ustawie, organ prowadzący może powierzyć pełnienie obowiązków dyrektora szkoły wicedyrektorowi, a w szkołach, w których nie ma wicedyrektora, nauczycielowi tej szkoły, jednak nie dłużej niż na okres 6 miesięcy.
Zgodnie z art.36a ust.9a ustawy powołany przepis stosuje się odpowiednio do osoby, o której mowa w art. 36 ust. 2 ustawy, tj. osoby niebędącej nauczycielem, posiadającej w szczególności wykształcenie i przygotowanie zawodowe, odpowiadające zakresowi zadań placówki.
W związku z powyższym wywołanie niniejszej uchwały staje się zasadne.


Wicestarosta
Tadeusz Majewski