BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu II kad.
Ilość odsłon: 541827

Data: 30 czerwca 2004 r.
Nr uchwały: 262/2004
Dotyczy: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Pana Tomasza Pietrzaka nauczyciela kontraktowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Inowrocławiu.
Uchwała nr 262/2004
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 30 czerwca 2004 r.

w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Pana Tomasza Pietrzaka nauczyciela kontraktowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Inowrocławiu.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1586, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055), art. 9g ust. 2, ust. 5 i ust. Sa oraz art. 91d pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112, Nr 137, poz. 1304, Nr 203, poz. 1966, Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959)

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Powołać Komisję Egzaminacyjną dla ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Pana Tomasza Pietrzaka nauczyciela kontraktowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Inowrocławiu w następującym składzie:
1. Józef Ratajczak - przewodniczący
2. Michał Mikołajewski - dyrektor
3. Beata Wasilewska - ekspert
4. Wojciech Gliwiński - ekspert
5. Elżbieta Piniewska - ekspert

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia


Wicestarosta
Tadeusz Majewski

Członkowie Zarządu
Andrzej Antoniewicz
Bogdan Parada
Marek Szubarga


Uzasadnienie


Zgodnie z art. 9g ust. 2 Karty Nauczyciela organ prowadzący powołuje komisje egzaminacyjne. dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. W skład tej Komisji powinni wchodzić: przedstawiciel organu prowadzącego, jako jej przewodniczący, trzej eksperci z listy MEN oraz dyrektor szkoły, w której zatrudniony jest nauczyciel. W związku z powyższym zasadne staje się podjęcie przez Zarząd Powiatu powyższej uchwały.


Starosta
Leonard Maciejewski