BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu II kad.
Ilość odsłon: 541730

Data: 30 czerwca 2004 r.
Nr uchwały: 267/2004
Dotyczy: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Pani Eweliny Wysockiej nauczycielki kontraktowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy.
Uchwała nr 267/2004
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 30 czerwca 2004 r.

w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Pani Eweliny Wysockiej nauczycielki kontraktowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1586, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055), art. 9g ust. 2, ust. 5 i ust. 5a oraz art. 91d pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112, Nr 137, poz. 1304, Nr 203, poz. 1966, Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959)

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Powołać Komisję Egzaminacyjną dla ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Pani Eweliny Wysockiej nauczycielki kontraktowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy w następującym składzie:
1. Oczachowski Ryszard - przewodniczący
2. Bogdan Hałasa - wicedyrektor
3 . Wanda Garus - ekspert
4. Tomasz Idzik - ekspert
5. Jerzy Naumann -ekspert

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wicestarosta
Tadeusz Majewski

Członkowie Zarządu
Andrzej Antoniewicz
Bogdan Parada
Marek Szubarga


Uzasadnienie


Zgodnie z art. 9g ust. 2 Karty Nauczyciela organ prowadzący powołuje komisje egzaminacyjne dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. W skład tej Komisji powinni wchodzić: przedstawiciel organu prowadzącego, jako jej przewodniczący, trzej eksperci z listy MEN oraz dyrektor szkoły, w której zatrudniony jest nauczyciel. W związku z powyższym zasadne staje się podjęcie przez Zarząd Powiatu powyższej uchwały.


Starosta
Leonard Maciejewski
,