BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu II kad.
Ilość odsłon: 541785

Data: 30 czerwca 2004 r.
Nr uchwały: 273/2004
Dotyczy: upoważnienia Pana Leszka Kausa do sprzedaży wskazanego majątku po zlikwidowanym Gospodarstwie Pomocniczym przy Centrum Kształcenia Praktycznego w Inowrocławiu.
Uchwała nr 273/2004
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 30 czerwca 2004 r.

w sprawie: upoważnienia Pana Leszka Kausa do sprzedaży wskazanego majątku po zlikwidowanym Gospodarstwie Pomocniczym przy Centrum Kształcenia Praktycznego w Inowrocławiu.

Na podstawie art.32 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z 2002r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055)

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Upoważnić Pana Leszka Kausa do sprzedaży.w drodze licytacji publicznej wskazanego majątku po zlikwidowanym Gospodarstwie Pomocniczym przy Centrum Kształcenia Praktycznego w Inowrocławiu, w zakresie określonym w załączniku do uchwały.

§2


Wybór nabywców odbędzie się przed Komisją powołaną w następującym składzie:
1. Przewodniczący - Leszek Kaus
2. Członek - Wanda Gładyszewska
3. Członek - Lubomira Kaszuba
4. Członek - Marian Lewandowski
5. Członek - Marek Skoblewski

§3


Do zadań Komisji należy ponadto określenie wartość rynkowej majątku przeznaczonego do zbycia, na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca odpłatnego zbycia.

§4


Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§5


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wicestarosta
Tadeusz Majewski

Członkowie Zarządu
Andrzej Antoniewicz
Bogdan Parada
Marek Szubarga


Uzasadnienie


Na podstawie art.32 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym z późno zm. Zarząd Powiatu gospodaruje mieniem Powiatu.
W związku z tym, że Powiat Inowrocławski nie przejął całego mienia Gospodarstwa Pomocniczego przy Centrum Kształcenia Praktycznego w Inowrocławiu zasadnym jest upoważnienie Pana Leszka Kausa - dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego w Inowrocławiu do sprzedaży pozostałego, zbędnego majątku w/w jednostki.


Wicestarosta
Tadeusz Majewski