BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu II kad.
Ilość odsłon: 542903

Data: 15 stycznia 2003 r
Nr uchwały: 28/ 2003
Dotyczy: w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Inowrocławiu
Uchwała nr 28/ 2003
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 15 stycznia 2003 r.


w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Inowrocławiu.

Na podstawie art. 36 a ust 3, ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz.496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, poz. 19, poz. 239, Nr 48, poz.550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1320, z 2001 r. Nr 111, poz. 1194 i Nr 144, poz. 1615 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 362) oraz art. 32 ust. 2 pkt 2 i 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806) .

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Ogłosić konkurs na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Inowrocławiu.

§2


Treść ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§3


Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Tadeusz Majewski

Radca Prawny
Henryka Kowalczewska


Uzasadnienie


Z dniem 28 lutego 2003 r kończy się kadencja dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Inowrocławiu. Na podstawie art.36a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 67 z 1996 r. poz. 329 z poźn. zm.) kandydata na stanowisko dyrektora, wyłania się w drodze konkursu. W związku z powyższym zasadne staje się wywołanie niniejszej uchwały .


Starosta
Leonard Maciejewski