BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu II kad.
Ilość odsłon: 541826

Data: 4 sierpnia 2004 r.
Nr uchwały: 286/2004
Dotyczy: dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2004 rok.
Uchwała nr 286/2004
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 4 sierpnia 2004 r.


w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2004 rok.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055), art. 128 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz.148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz.874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264 i Nr 123, poz. 1291) w związku z § 7 ust.2 uchwały nr XX/127/2004 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 25 lutego 2004 r. w sprawie budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2004 rok

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Dokonać zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2004 r. przyjętym uchwałą nr XX/127/2004 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 25 lutego 2004 r. (z późn. zm.) w ten sposób, iż:
1. w § 1 pkt. 1 "Dochody" kwotę ,,81.491.552,- zł" zastąpić kwotą ,,81.573.607,- zł"
2. w § 2 pkt. 1 "Wydatki" kwotę ,,84.491.552,- zł" zastąpić kwotą ,,84.573.607,- zł"

§2


Zmiany w planach dochodów i wydatków określonych w §1 niniejszej uchwały w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 1 i 2.

§3


Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wicestarosta
Tadeusz Majewski

Członkowie Zarządu

Andrzej Antoniewicz
Bogdan Parada
Marek Szubarga


Uzasadnienie


1. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.-3011/31/2004 z dnia 15 lipca br. dokonano zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 59.977,- zł w dziale 852 "Pomoc społeczna", rozdziale 85201 "Placówki opiekuńczo - wychowawcze", § 2130 "Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu" z przeznaczeniem na kontynuowanie nauki oraz usamodzielnienia wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo - wychowawcze.
O ww. kwotę zwiększono planowane wydatki w dziale i rozdziale jw.
2. Na skutek zawartego porozumienia z Powiatem Krasnostawskim w sprawie przekazania Powiatowi środków w kwocie 2.078,- zł tytułem zwrotu kosztów utrzymania dziecka z Powiatu Krasnostawskiego będącego w rodzinie zastępczej w Powiecie Inowrocławskim dokonano zwiększenia o ww. kwotę planowanych dochodów i wydatków w dziale 852 "Pomoc społeczna", rozdziale 85204 "Rodziny zastępcze".
3. W wyniku zawartego porozumienia z Wojewodą Kujawsko - Pomorskim w sprawie zlecenia Powiatowi realizacji zadania w zakresie pomocy społecznej - "Mieszkanie Chronione" i przekazania powiatowi na ten cel środków finansowych w kwocie 20.000,- zł dokonano zwiększenia o ww. kwotę planowanych dochodów i wydatków w dziale 852 "Pomoc społeczna", rozdziale 85220 " Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej". 4. Przeniesień planowanych wydatków między paragrafami dokonano w:
a) Młodzieżowym Domu Kultury w Inowrocławiu poprzez zmniejszenie o kwotę 14.000,- zł poz. "Zakup materiałów i wyposażenia" a zwiększenie o ww. kwotę poz. "Zakup usług pozostałych". Powyższe spowodowane zostało koniecznością uregulowania zobowiązań za organizację XXXII Ogólnopolskiego Festiwalu Młodzieżowych Orkiestr Dętych Inowrocław 2004,
b) Powiatowym Urzędzie Pracy w Inowrocławiu poprzez zmniejszenie o kwotę 48.659,- zł poz. "Wynagrodzenia osobowe pracowników" a zwiększenie poz. "Zakup materiałów i wyposażenia" o 4.168,- zł, "Zakup energii" o 31.876,- zł, "Zakup usług remontowych" o 1.341,- zł, "Zakup usług pozostałych" o 10.874,- zł i "Podróże służbowe krajowe" o 400,- zł. Z uwagi na brak deklaracji przejścia na emeryturę pracowników ujętych w planie na 2004 r. dokonano zmniejszenia naliczonych wypłat jednorazowych, a pozyskane środki przeznaczono na zwiększenie planowanych wydatków bieżących,
c) Domu Pomocy Społecznej w Warzynie poprzez zmniejszenie poz. "Zakup energii" o 5.000,- zł i "Różne opłaty i składki" o 5.500,- zł a zwiększenie poz. "zakup materiałów i wyposażenia" o 5.000,- zł, "Zakup usług remontowych" o 5.000,- zł i "Podróże służbowe krajowe" o 500,- zł. Powyższe zabezpiecza aktualne potrzeby jednostki.
Podstawę prawną do podjęcia niniejszej uchwały stanowi art. 128 ust.l pkt.l i pkt.2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm. ). Z powołanego przepisu wynika, iż w toku wykonywania budżetu zarząd może dokonywać zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w zakresie określonym w przepisach prawa. W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.


Wicestarosta
Tadeusz Majewski

Załączniki:

zal.1.286.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 74KB
  Data dodania: piątek, 3 września 2004, godz. 13:25
  Typ MIME: application/pdf
 
zal.2.286.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 112KB
  Data dodania: piątek, 3 września 2004, godz. 13:25
  Typ MIME: application/pdf