BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu II kad.
Ilość odsłon: 541784

Data: 15 stycznia 2003 r
Nr uchwały: 29/2003
Dotyczy: w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Egzaminacyjnej dla ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Pani Marioli Krawczak nauczycielki kontraktowej Szkoły Zawodowej im. Jana Kilińskiego w Inowrocławiu
Uchwała nr 29/2003
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 15 stycznia 2003 roku


w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Egzaminacyjnej dla ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Pani Marioli Krawczak nauczycielki kontraktowej Szkoły Zawodowej im. Jana Kilińskiego w Inowrocławiu.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806), art. 9g ust. 2, ust. 5 i ust. 5a oraz art. 91d pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 1997 r. Nr 56, poz.357, z 1999 r. Nr 106, poz. 668, Nr 162, poz. 1118, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 22, poz. 291, Nr 19, poz. 239, Nr 122, poz. 1323, z 2001 r. Nr 111, poz. 1194, Nr 144, poz. 1615, z 2002 r. Nr 19, poz. 239, Nr 113, poz. 984)

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:

§1


Ustalić następujący skład osobowy Komisji Egzaminacyjnej dla ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Pani Marioli Krawczak nauczycielki kontraktowej Szkoły Zawodowej im. Jana Kilińskiego w Inowrocławiu

1. Józef Ratajczak - przewodniczący
2. Maria Łożykowska - dyrektor szkoły
3. Wanda Garus - ekspert
4. Jerzy Naumann - ekspert
5. Wojciech Gliwiński - ekspert

§2

Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Tadeusz Majewski

Radca Prawny
Jadwiga Kakiet


Uzasadnienie


Zgodnie z art. 9g ust. 2 Karty Nauczyciela organ prowadzący powołuje komisje egzaminacyjne dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. W skład tej Komisji powinni wchodzić: przedstawiciele organu prowadzącego jako przewodniczący, trzej eksperci z listy MEN oraz dyrektor szkoły, w której zatrudniony jest nauczyciel. W związku z powyższym zasadne staje się podjęcie przez Zarząd Powiatu powyższej uchwały.


Starosta
Leonard Maciejewski