BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu II kad.
Ilość odsłon: 566342

Data: 4 sierpnia 2004 r.
Nr uchwały: 296/2004
Dotyczy: zmiany sposobu rozdysponowania wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2004 rok.
Uchwała nr 296/2004
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 4 sierpnia 2004 r.


w sprawie zmiany sposobu rozdysponowania wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2004 rok.


Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055), w zw. z art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 i Nr 115, poz. 1229, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 233, poz. 1957, z 2003 r. Nr 46, poz. 392, Nr 80, poz. 717 i 721, Nr 162, poz. 1568, Nr 175, poz. 1693, Nr 190, poz. 1865 i Nr 217, poz." 2124 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 49, poz. 464, Nr 70, poz. 631, Nr 91, poz. 875, Nr 92, poz. 880, Nr 96, poz. 959, Nr 121, poz. 1263 ), zgodnie z Planem przychodów i wydatków Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2004 będącym załącznikiem do uchwały nr XX/127/2004 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 25 lutego 2004 r. w sprawie budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2004 rok, z późn. zm.

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:

§1


Dokonać zmiany sposobu rozdysponowania wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2004 r., określonego w uchwale nr 227/2004 Zarządu Powiatu w Inowrocławiu z dnia 5 maja 2004 r. w sprawie sposobu rozdysponowania wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2004 rok w ten sposób, iż zaplanowaną i nierozdysponowaną rezerwę w kwocie 43 000 zł w § 6260 w całości przekazać dla Domu Pomocy Społecznej w Warzynie z przeznaczeniem na rekonstrukcje studni Nr 1.

§2


Załącznik nr 1 do uchwały powołanej w §1 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§3


Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wicestarosta
Tadeusz Majewski

Członkowie Zarządu

Andrzej Antoniewicz
Bogdan Parada
Marek Szubarga


Uzasadnienie


Z uwagi na to, że Dom Pomocy Społecznej w Warzynie posiada tylko jedno sprawne ujęcie wody konieczne jest wyremontowanie drugiego awaryjnego ujęcia wody, gdyż w przypadku awarii obecnie eksploatowanego ujęcia wody DPS oraz osoby korzystające z tego ujęcia zostaną pozbawione wody pitnej.
Zgodnie z art. 406 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.), środki powiatowych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej przeznacza się na realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej.
W związku z powyższym DPS w Warzynie zwrócił się do Zarządu Powiatu w Inowrocławiu o sfinansowanie rekonstrukcji studni.


Wicestarosta
Tadeusz Majewski

Załączniki:

zal.296.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 89KB
  Data dodania: piątek, 3 września 2004, godz. 13:31
  Typ MIME: application/pdf