BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu II kad.
Ilość odsłon: 541846

Data: 25 sierpnia 2004 r.
Nr uchwały: 301/2004
Dotyczy: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Inowrocławskiego za I półrocze 2004 roku.
Uchwała nr 301/2004
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 25 sierpnia 2004 r.


w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Inowrocławskiego za I półrocze 2004 roku.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz.1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055), art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz.148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz.874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264 i Nr 123, poz. 1291) w związku z §7 ust.2 uchwały nr XX/127/2004 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 25 lutego 2004 r. w sprawie budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2004 rok

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Przedstawić Radzie Powiatu w Inowrocławiu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Inowrocławskiego za I półrocze 2004 roku stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wicestarosta
Tadeusz Majewski

Członkowie Zarządu

Andrzej Antoniewicz
Bogdan Parada
Marek Szubarga


Uzasadnienie


Spełniając obowiązek określony w art.135 ust.l ustawy o finansach publicznych z dnia 26 listopada 1998 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz.148 z późn.zm.) przedstawiamy informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2004 r.


Wicestarosta
Tadeusz Majewski