BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu II kad.
Ilość odsłon: 541812

Data: 15 września 2004 r.
Nr uchwały: 308/2004
Dotyczy: powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Kruszwicy.
Uchwała nr 308/2004
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 15 września 2004 r.


w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Kruszwicy.

Na podstawie art. 5c pkt.2 art. 36a ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz.496, . z 1997 r. Nr 28, poz.153 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 117, poz.759 i Nr 162, poz.1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, poz.19, poz.239, Nr 48, poz. 550, Nr 104,
poz.1104, Nr 120, poz.1268 i Nr 122, poz.1320, z 2001 r. Nr 111, poz.1194 i Nr 144, poz.1615, z 2002 r. Nr 41, poz. 362, Nr 113, poz. 984, Nr 141, poz. 1185 i Nr 200, poz. 1683 oraz z 2003 r. Nr 6, poz. 65, Nr 128, poz.1176, Nr 137, poz. 1304, Nr 203, poz. 1966, z 2004 r. Nr 99, poz, 1001) oraz art.32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1683, Nr 214, poz. 1806 z 2004 r. Nr 102, poz. 1056)

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Powołać Komisję Konkursową w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Kruszwicy w składzie:
a) przedstawiciele organu prowadzącego placówkę:
- Jerzy Naumann - przewodniczący Komisji
- Ryszard Oczachowski
- Józef Ratajczak
b) przedstawiciele organu sprawującego nadzór pedagogiczny:
- Bogna Łoś
- Lidia Maciejewska
- Elżbieta Nowak
c) przedstawiciele rady pedagogicznej:
- Jadwiga Garbalińska
- Maciej Przygodzki
d) przedstawiciele rady rodziców:
- Ewa Maćkowiak
- Alicja Cieślak
e) przedstawiciele zakładowych organizacji związkowych:
- Włodzimierz Grzybowski

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Tadeusz Majewski

Członkowie Zarządu
Andrzej Antoniewicz
Bogdan Parada
Marek Szubarga


Uzasadnienie


16 października 2004 r. na emeryturę przechodzi dotychczasowa dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Kruszwicy.
W związku z powyższym na podstawie art. 36a ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. z 1996 r. Dz. U. Nr 67 poz. 329 z późn. zm.) oraz art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r, o samorządzie powiatowym (j.t. z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) konieczne jest powołanie Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora wyżej wymienionej placówki.


Starosta
Leonard Maciejewski